Jak poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego, 17 grudnia ub.r. nałożone zostały kary na PGF Polską Grupę Fotowoltaiczną SA (dawniej: Zastal).

Jak wynika z komunikatu, nadzór zdecydował o nałożeniu kary w wysokości 1 mln zł za „nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2016 i raportu rocznego za rok obrotowy 2016” oraz kary w wysokości 1,4 mln zł za „nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017 i raportu rocznego za rok obrotowy 2017”. Nadzór wyjaśnił, że stanowi to naruszenie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W komunikacie KNF wyjaśniono, że skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2016 oraz raport roczny za rok obrotowy 2016 zostały sporządzone w sposób nierzetelny, a same sprawozdania są niekompletne. Nadzór zareagował na to i na 5 miesięcy przed przekazaniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017 oraz raportu rocznego za rok obrotowy 2017 wystosował zalecenia, wskazujące właściwy sposób realizacji obowiązków informacyjnych wraz z uzasadnieniem.

„Spółka była zatem w pełni świadoma prowadzenia błędnej polityki rachunkowej i niestosowania w sposób odpowiedni regulacji MSR/MSSF. Wiedziała też w jaki sposób należycie zastosować te regulacje. Pomimo otrzymanych zaleceń, Spółka nie zastosowała się do stanowiska Komisji i w pełni świadomie opublikowała skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017 oraz raport roczny za rok obrotowy 2017, dopuszczając się tożsamych naruszeń jak w przypadku skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2016 oraz raportu rocznego za rok obrotowy 2016” – stwierdzono w komunikacie KNF.

Reklama

Nadzór ocenił, że wskutek naruszenia przez spółkę obowiązków informacyjnych inwestorzy nie mieli rzetelnych informacji dotyczących kondycji finansowej PGF, co oznacza, że mogli podejmować decyzje inwestycyjne w oparciu o niepełny, a tym samym nieprawdziwy obraz spółki. KNF podała także, że maksymalny wymiar kary pieniężnej za takie naruszenia wynosi 5 mln zł.