"W uproszczeniu chodzi o przeznaczanie części wpływów pochodzących z handlu uprawnieniami do emisji w ramach systemu ETS na wsparcie tych sektorów przemysłu, które podwyżki cen energii dotykają najbardziej" - czytamy w komunikacie.

W odniesieniu do kosztów poniesionych w latach 2021-2030 będą obowiązywać nowe wytyczne Komisji Europejskiej opublikowane we wrześniu 2020 r.

Komisja Europejska uznała, że w aktualnych realiach rynkowych i regulacyjnych, dotychczas stosowane zasady będą nieodpowiednie do efektywnego ograniczania ryzyka występowania zjawiska ucieczki emisji, podano także.

Nowelizacja ma na celu dostosowanie ustawy o rekompensatach do wymogów wynikających z nowych wytycznych.

Reklama

Najistotniejsze zmiany to:

- zmiana formuły służącej do obliczania maksymalnej kwoty rekompensaty - zastąpienie produkcji referencyjnej i referencyjnego zużycia energii danymi rzeczywistymi z roku kalendarzowego, za który są przyznawane rekompensaty, a tym samym rezygnacja z dokumentacji dotyczącej ewentualnego zwiększenia zdolności produkcyjnej instalacji;

- wprowadzenie możliwości zwiększenia pomocy, tak aby ograniczyć kwotę kosztów pośrednich pokrywanych na poziomie przedsiębiorstwa do 1,5% wartości dodanej przedsiębiorstwa, w przypadku przedsiębiorstw, w których intensywność pomocy w wysokości 75% jest niewystarczająca do zapewnienia odpowiedniej ochrony przed ryzykiem ucieczki emisji, jednakże w żadnym przypadku intensywność pomocy względem kosztów kwalifikowanych (koszty pośrednie w ramach sektorów uprawnionych do uzyskania pomocy) nie może przekroczyć 100%;

- wprowadzenie dodatkowych obowiązków dla wnioskodawców związanych z działaniem na rzecz zmniejszania emisyjności prowadzonej działalności. Tzw. warunkowość ma stanowić zachętę dla podejmowania wysiłku redukcyjnego gazów cieplarnianych dla sektorów objętych rekompensatami;

- zmiana listy sektorów i podsektorów energochłonnych uprawnionych do otrzymania rekompensat zgodnie z nowymi wytycznymi, tak aby wszystkie sektory uprawnione do otrzymania rekompensat zgodnie z załącznikiem 1 do nowych wytycznych zostały objęte wsparciem. Jednocześnie, aby pozostać spójnym z nowymi wytycznymi, część sektorów utraci prawo do ubiegania się rekompensaty;

- objęcie wsparciem całości zużycia energii elektrycznej, niezależnie od źródła jej pochodzenia. Zgodnie z wytycznymi obowiązującymi do 2020 r. autoprodukcja była wyłączona z możliwości wliczania jej do wyliczenia rekompensat.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.