Jak poinformował Tauron, wezwanie obejmuje karę umowną za zwłokę w dotrzymaniu terminu przystąpienia do usuwania wad w okresie gwarancji; karę umową za zwłokę w podpisaniu protokołu zakończenia okresu przejściowego z uwagi na niedotrzymanie gwarantowanych parametrów technicznych; karę umowną za okresy przestoju awaryjnego ponad wielkość wynikającą z kontraktu. Roszczenia wynikają również z błędów projektowych i realizacyjnych, rękojmi za wady fizyczne do naprawienia szkody poniesionej przez spółkę wskutek istnienia wad fizycznych, zwrotu kosztów wykonawstwa zastępczego w zakresie naprawy wady leja kotła i młynów, oraz zaspokojenia roszczenia wobec zapłaty podwykonawcy za wykonane prace.

Prezes spółki Tauron Wytwarzanie Trajan Szuladziński podkreślał na specjalnej konferencji prasowej, że spółce zależy na zakończeniu prac przy udziale Generalnego Wykonawcy, czyli Rafako oraz jego podwykonawców. Jeśli jednak ustalenie zasad takiego dokończenia kontraktu okaże się niemożliwe, to Tauron jest w stanie dokończyć prace samodzielnie - podkreślił. Szuladziński zapewniał, że Tauron cały czas chce dojść do porozumienia. Przypomniał, że dotychczasowe próby osiągnięcia porozumienia w toku postępowania mediacyjnego przez Sądem Polubownym Prokuratorii Generalnej RP nie przyniosły oczekiwanego skutku.

Pierwotna wartość podpisanego w 2014 r. przez Tauron z konsorcjum Rafako-Mostostal Warszawa kontraktu na budowę bloku na węgiel kamienny o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III wynosiła 4,4 mld zł netto. Po aneksach wartość kontraktu wzrosła do 4,7 mld zł netto. Blok miał być gotowy w marcu 2019 r., został przekazany do eksploatacji w listopadzie 2020 r. Kontraktowa sprawność miała wynosić 49,5 proc., Tauron nie jest w stanie zweryfikować, czy parametry, za które zapłacił zostały osiągnięte - zaznaczył Szuladziński.

Jak poinformował wiceprezes Taurona Wytwarzanie Wojciech Przepadło, od formalnego oddania bloku do eksploatacji w listopadzie 2020 r. Rafako nie usunęło 30 wad, zgłoszonych już w protokole przekazania, a w okresie gwarancji pojawiło się kolejnych 80 wad, także nieusuniętych.

Reklama

Przepadło podkreślał, że w czasie, kiedy blokiem operował generalny wykonawca, doszło w nim do szeregu nietypowych awarii i ujawniły się istotne wady. Według Taurona, na skutek błędów projektowych kotła odkładają się w nim spieki, wysoką awaryjność powodują wady układu młynowego i brak możliwości skutecznego odprowadzania żużla z komory paleniskowej. Brak jest również brak zintegrowanego systemu sterowania turbiny i bloku, przez co część operacji trzeba przeprowadzać ręcznie, co wymaga zwiększonej obsady sterowni - wskazywał Przepadło.

Prezes Szuladziński stwierdził też, że jedyny argument jaki wskazuje Rafako to nieodpowiednia jakość węgla, ale - według niego, w czasie gdy to Rafako operowało blokiem, żadnych problemów z węglem nie zgłaszało.

Grupa Tauron rocznie wytwarza ponad 50 TWh energii elektrycznej, sieć dystrybucyjna Taurona dociera do ok. 5,6 mln odbiorców, głównie w południowej Polsce. Dominującym akcjonariuszem firmy jest Skarb Państwa.

Rafako: Żądania Taurona 1,3 mld zł za usterki bloku w Jaworznie bezzasadne

Za bezzasadne i bezprawne uznała firma Rafako wystawienie przez Tauron wezwania do zapłaty kar i odszkodowania w związku z wadami bloku 910 MW w Jaworznie na ponad 1,312 mld zł. Według Rafako, to próba przerzucenia odpowiedzialności, m.in. za użycie nieodpowiedniego węgla.

Wystawienie noty jest bezprawne i całkowicie bezzasadne - uważa Rafako. Działania prowadzone przez Grupę Tauron stanowią próbę przerzucenia na Rafako odpowiedzialności za zaistniałe awarie i obniżenia parametrów Bloku, które wynikają przede wszystkim ze spalania w kotle węgla nieznanego pochodzenia o parametrach niespełniających wymagań kontraktowych, a także wymagań stawianych dla paliwa przy tego typu obiektach energetycznych - brzmi oświadczenie firmy.

Według Rafako, to "nieudolna próba odwrócenia uwagi publicznej od nieprofesjonalnej i niebezpiecznej eksploatacji bloku prowadzonej również z wyłączonymi niektórymi systemami bezpieczeństwa i zabezpieczeń urządzeń oraz przy braku działań prewencyjnych służb nadzoru technicznego". "To próba poprawy fatalnych wyników finansowych Taurona" - oświadczyło Rafako.

Rafako podkreśliło, że eksploatowany na odpowiedniej jakości węglu, działał bez zarzutu, osiągając i utrzymując moc 910 MW, co zostało potwierdzone w odbiorach inwestycji przez Tauron, jak i przez operatora systemu elektroenergetycznego w zakresie mocy. Firma przypomniała, że od wielu miesięcy apeluje o stworzenie Białej Księgi tej inwestycji.

"W obronie naszego dobrego imienia i bezpieczeństwa energetycznego kraju, proponujemy ujawnienie wszystkiej posiadanej w tym zakresie dokumentacji, w szczególności wyniki badań węgla, przeprowadzone przez GIG, wraz z analizami biegłych sądowych, ale także opinie i ekspertyzy biegłego z zakresu pożarnictwa, dotyczące zagrożeń wynikających ze stosowania w bloku węgla niezgodnego z kontraktem" - napisała firma.