Reklama

"Grupa PEM zakończyła rok 2020 z 14,4 mln zł zysku brutto, co oznacza lepszy o 15,6% wynik w stosunku do 2019 r. Natomiast zysk netto kształtował się na poziomie 9,3 mln zł (zbliżony do poziomu z końca 2019 r.). Na osiągnięty zysk wpływ miały głównie przychody z tytułu zarządzania w kwocie 54,3 mln zł, skompensowane kosztami działalności podstawowej i ogólnego zarządu w łącznej kwocie 37,8 mln zł. Aktywa pod zarządzaniem Grupy PEM na koniec 2020 r. kształtowały się na poziomie 2 559 mln zł, co oznacza niewielki (1,8%) spadek w stosunku do końca 2019 r." - napisał prezes Tomasz Czechowicz w liście załączonym do raportu rocznego.

Zysk operacyjny wyniósł 16,19 mln zł wobec 14,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z tytułu zarządzania sięgnęły 54,26 mln zł w 2020 r. wobec 50,16 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2020 to dla Grupy PEM przede wszystkim rok udanych wyjść z inwestycji, pomimo trwającej pandemii COVID-19. Subfundusz MCI.EuroVentures zrealizował wyjście z inwestycji ATM (data center), w efekcie którego do subfunduszu wpłynęło 489,2 mln zł (IRR 29,8%, CoC 2,8x), a także wyjście z inwestycji Netrisk (broker ubezpieczeń online) w wysokości 321,7 mln zł (IRR 104,1%, CoC 4,1x). Dodatkowo w trakcie roku subfundusz otrzymał dywidendę ze spółki zależnej Alfanor w wysokości 31,2 mln zł oraz od spółki Moblitek w wysokości 31,8 mln zł. W odniesieniu do subfunduszu MCI.TechVentures najważniejsze wyjścia z inwestycji zrealizowane w 2020 r. to Frisco – wpływ 115,4 mln zł (IRR 20,2%, CoC 2,7x) oraz Answear.com (częściowa sprzedaż pakietu akcji w ramach oferty publicznej za 34,5 mln zł). Jednocześnie z końcem marca 2021 r. subfundusz MCI.TechVentures zrealizował wyjście z inwestycji w Pigu. Oznacza ono potencjalny wpływ do MCI.TechVentures w wysokości ok. 145 mln zł. Oczekujemy, że to wyjście wpłynie na osiągnięcie dodatnich poziomów Nadwyżki Środków Płynnych subfunduszu w 2021 r., a w związku z tym powinno uruchomić proces automatycznych i proporcjonalnych wypłat dla inwestorów tego subfunduszu. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie ze zmienionym w grudniu 2019 r. statutem funduszu MCI.PrivateVentures dotyczącym MCI.TechVentures do końca 2024 r. planowana jest likwidacja tego subfunduszu" - napisał także Czechowicz.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 36,77 mln zł wobec 59,72 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Private Equity Managers to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)