Zysk operacyjny wyniósł 61,6 mln zł wobec 121,11 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 250,11 mln zł wobec 331,81 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 416,05 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 2 563,9 mln zł rok wcześniej.

"Cieszy nas stabilność kluczowego segmentu nawozowego, w którym zwiększyliśmy sprzedaż i utrzymaliśmy wysoką, kilkunastoprocentową marżę EBITDA, co zawdzięczamy relatywnie niskim cenom gazu. Pozostałe segmenty pozostają pod silnym wpływem rozwoju pandemii, która przyczyniła się do zerowej marży w Chemii i ujemnej marży w Tworzywach i ta sytuacja może się utrzymać do czasu, kiedy kluczowe światowe gospodarki powrócą na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Zdajemy sobie sprawę, że nie da się przewidzieć dalszego rozwoju pandemii, a więc i będących ich konsekwencją szeregu ograniczeń w przestrzeni społecznej i gospodarczej. Nasza flagowa inwestycja 'Polimery Police' przebiega bez większych przeszkód, choć i w tym przypadku mieliśmy do czynienia z wpływem pandemii - harmonogram realizacji projektu wydłużył się o 3 miesiące, a wynagrodzenie wykonawcy wzrosło o 33 mln euro. Obecnie został już wydany komplet 22 pozwoleń na budowę niezbędnych do realizacji projektu i zgodnie z planem, inwestycja zostanie zakończona w pierwszym kwartale 2023 roku" - powiedział prezes Mariusz Grab, cytowany w komunikacie.

W III kwartale 2020 roku Grupa Azoty odnotowała zysk netto na poziomie 41 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 2 416 mln zł, czyli o 148 mln zł mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 250 mln zł, a marża EBITDA na poziomie 10,4%, czyli niższym odpowiednio o 82 mln zł i 2,6 pkt proc. r/r. To kolejny kwartał, w którym wyraźnie widać pozytywny wpływ dywersyfikacji biznesu na wyniki finansowe Grupy Azoty, zaznaczono w komunikacie.

Segment Nawozy uzyskał w III kw. 2020 przychody w wysokości 1 441 mln zł (podczas gdy rok wcześniej było to 1 522 mln zł), osiągając marżę EBITDA w wysokości 13,8% - w porównywalnym okresie ubiegłego roku marża była jedynie nieznacznie wyższa (14,1%). W ujęciu narastającym od początku roku segment wygenerował w sumie 4 769 mln zł przychodów i 13,7% marży EBITDA, czyli wielkości nieco niższe niż rezultaty odnotowane przed rokiem (5 191 mln zł przychodów, 15,4% marży EBITDA). Utrzymanie wysokich marż w segmencie było możliwe ze względu na ceny gazu, które w III kw. br. były o niemal 20% niższe r/r. Segment Nawozy jest najbardziej stabilny i odporny na rozwój pandemii. Wolumeny sprzedaży były wyższe w III kw. i w ujęciu narastającym w porównaniu do analogicznych okresów 2019 roku. W wyniku działania konkurencji ceny nawozów, zarówno azotowych, jak i wieloskładnikowych, były niższe, porównując do ubiegłego roku. Wyjątkiem jest Compo Expert, gdzie ceny większości produktów specjalistycznych były wyższe, a ceny nawozów wieloskładnikowych jedynie nieznacznie niższe. Sprzyjała temu przyjęta strategia marketingowa oraz słabsze notowania PLN w relacji do USD i EUR, podkreślono.

III kw. br. nie przyniósł pozytywnego odbicia w segmencie Tworzywa. Przychody ze sprzedaży wynosiły 245 mln zł (spadek o 93 mln zł r/r), a marża EBITDA minus 3,3% (spadek o 5,2 pkt proc. r/r). W ujęciu narastającym łączne przychody wyniosły 837 mln zł (spadek o 292 mln zł r/r), a marża EBITDA ukształtowała się na poziomie minus 2,4% (spadek o 9,2 pkt proc. r/r). Ceny surowców podstawowych (benzen, fenol) pozostawały niskie. Ceny produktów, w tym głównie poliamidu, zanotowały w analizowanym kwartale dalszy spadek i były o ok. 20% niższe r/r. Sytuacja w segmencie pozostaje trudna, a rozwój pandemii koronawirusa szczególnie mocno dotknął docelowe branże dla produktów segmentu. Przewiduje się, że rynek wróci do równowagi w momencie, gdy kluczowe gospodarki Europy i Świata wrócą do stanu sprzed pandemii, wynika także z komunikatu.

W porównaniu do wyników z ubiegłego roku, segment Chemia odnotował w III kw. br. wzrost przychodów do poziomu 612 mln zł (tj. o 6,6% r/r) przy jednoczesnym spadku marży EBITDA o 5,8 pkt proc. do poziomu 0,1%. Sprzedaż w ujęciu ilościowym dla większości produktów segmentu była w analizowanym okresie wyższa niż przed rokiem, istotny spadek odnotowano jedynie dla siarki i pozostałych roztworów mocznika. Trudna sytuacja rynkowa miała jednak odzwierciedlenie w poziomie cen, które były niższe r/r dla niemal wszystkich grup produktowych. Największe ujemne odchylenia na cenie dotyczyły alkoholi OXO i melaminy, w którą uderzył spadek popytu na rynku meblarskim, podano również w materiale.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 226,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 384,06 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 7 788,66 mln zł w porównaniu z 8 666,4 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 116,8 mln zł wobec 120,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)