"Zarząd Famur S.A. […] podjął uchwałę w sprawie zakończenia z dniem 27 września 2021 r. realizacji programu skupu akcji własnych spółki prowadzonego zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 17 sierpnia 2021 r." - czytamy w komunikacie.

W ramach skupu spółka wystosowała jedno zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji własnych. Skup realizowany był w dniach od 6 września 2021 r. do 17 września 2021 r. Oferowana cena zakupu akcji własnych wynosiła 2,50 zł za jedną akcję.

"W ramach skupu złożono oferty sprzedaży obejmujące łącznie 82 539 akcji spółki, co stanowi, 0,01% udziału w kapitale zakładowym spółki i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki. W związku z tym, że łączna liczba akcji spółki zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach zaproszenia nie przekroczyła łącznej liczby akcji, jaką spółka zamierzała nabyć w ramach zaproszenia, spółka dokonała przyjęcia wszystkich ofert złożonych w ramach skupu" - czytamy dalej.

Akcje własne nabyte przez spółkę zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego.

"W związku ze zmianą polityki dywidendowej i ogłoszeniem nowych kierunków strategicznych Grupy Famur, głównym założeniem skupu było umożliwienie zbycia akcji spółki (wyjścia z inwestycji) tym akcjonariuszom, którzy nabyli akcje spółki ze względu na przyjętą w poprzedniej strategii politykę dywidendową. W ocenie spółki, niską partycypację akcjonariuszy w skupie należy uznać za wyraz akceptacji zmiany polityki dywidendowej i nowych kierunków strategicznych Grupy Famur, w związku z czym zarząd spółki nie widzi podstaw do kontynuowania skupu w ramach udzielonego przez NWZ upoważnienia" - podsumowano.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie, a od maja 2021 r. realizuje strategię transformacji w kierunku holdingu inwestującego w zieloną transformację oraz inne perspektywiczne branże przemysłowe. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,14 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)