W sobotę w życie weszła nowelizacja prawa geologicznego i górniczego. Minister właściwy ds. środowiska – po zasięgnięciu opinii państwowej służby geologicznej oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, na terenie której są położone złoża kopalin będących przedmiotem postępowania – w drodze decyzji administracyjnej będzie miał możliwość uznania złóż kopalin za strategiczne. Nowe przepisy mają służyć większej ochronie złóż kopalnych, w tym złóż węglowodorów, węgla kamiennego i brunatnego, rud metali i pierwiastków promieniotwórczych, siarki, soli kamiennej i potasowej, gipsu, anhydrytu i kamieni szlachetnych.

Reklama

Cały tekst przeczytasz w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP