Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty w wyniku przeprowadzonych testów stwierdziła konieczność dokonania odpisu części aktywów w spółce zależnej Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol, podała spółka. Odpis wpłynie na skonsolidowane wyniki grupy na poziomie EBITDA (-28,8 mln zł) i netto (-23,4 mln zł).
Konieczność dokonania odpisu wynika z obserwowanego załamania na rynku siarki, zarówno w aspekcie wolumenów sprzedaży, jak i cen, wyjaśniono.
"Wpływ wyżej opisanego zdarzenia na skonsolidowane wyniki emitenta za 2019 rok przedstawia się następująco:
- wpływ na skonsolidowany wynik EBITDA: -28,8 mln zł
- wpływ na skonsolidowany wynik netto: -23,4 mln zł" - czytamy w komunikacie.
Odpis dotyczący majątku trwałego na poziomie sprawozdania skonsolidowanego skutkuje koniecznością dokonania odpisu wartości akcji spółki Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol w sprawozdaniu jednostkowym Grupy Azoty na kwotę 32,2 mln zł, podano także.
"Wpływ wyżej opisanego zdarzenia na jednostkowe wyniki emitenta za 2019 rok przedstawia się następująco: wpływ na jednostkowy wynik netto: -32,2 mln zł" - czytamy dalej.
Odpis wartości akcji obciąży koszty finansowe, dlatego nie spowoduje obniżenia jednostkowego wyniku EBITDA spółki za 2019 rok, podkreślono również.
Jednocześnie zarząd Grupy Azoty przeprowadził analizę dotyczącą możliwości wykorzystania aktywa z tytułu przyszłych korzyści wynikających z części działalności spółki prowadzonej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny w zakresie Wytwórni Poliamidów II, podano.
Na dzień 31 grudnia 2018 roku spółka ujęła składnik aktywów z tytułu korzyści jakie przewidywała wówczas uzyskać w związku z prowadzeniem działalności w SSE w wysokości odpowiadającej prognozowanym oszczędnościom podatkowym na działalności strefowej, co zostało oszacowane na kwotę 25,9 mln zł. Wartość ta została zaktualizowana na dzień 30 czerwca 2019 roku do poziomu 21,5 mln zł. Ponieważ w związku z poniesieniem straty na działalności w SSE w 2019 roku oraz trudnych perspektyw tej działalności w najbliższych okresach realizacja tego aktywa nie jest pewna, podjęta została decyzja o jego rozwiązaniu, podsumowano.
Rozwiązanie aktywa nie będzie miało wpływu na jednostkowy i skonsolidowany wynik EBITDA, lecz wyłącznie na jednostkowy i skonsolidowany wynik finansowy netto za 2019 rok w kwocie -21,5 mln zł, czytamy również.
Sprawozdania finansowe emitenta za 2019 rok są w trakcie badania przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie.
Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)