Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź zakończył działania związane z testami na utratę wartości należących do grupy zagranicznych aktywów górniczych oraz aktywów spółki zależnej Energetyka oraz jej jednostki zależnej WPEC. W ich rezultacie jednostkowy wynik brutto KGHM za 2019 r. uległ obniżeniu o 422 mln zł, a skonsolidowany wynik brutto za ten okres - podwyższeniu o 64 mln zł.
"Podsumowując, w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości odnotowano następujący wpływ na roczne sprawozdania finansowe:
* jednostkowe sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A. - obniżenie wyniku finansowego brutto o 422 mln zł;
* skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. - podwyższenie wyniku finansowego brutto o 64 mln zł" - czytamy w komunikacie.
KGHM podał, że w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego za 2019 r., przeprowadzone testy wskazały na zasadność odwrócenia części odpisu z tytułu utraty bilansowej wartości pożyczek udzielonych spółkom z grupy kapitałowej w kwocie 38 mln zł oraz na ujęcie dodatkowego odpisu w kwocie 254 mln zł z tytułu utraty bilansowej wartości udziałów w spółce holdingowej Future 1 Sp. z o.o. posiadającej bezpośrednio 100% udziałów w KGHM International Ltd.
"W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r., zawierającego m.in. skutki dokonanej wyceny inwestycji w Sierra Gorda SCM metodą praw własności skutkującej rozpoznaniem z tego tytułu udziału w stratach wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności w kwocie 434 mln zł (w tym w IV kwartale 265 mln zł), przeprowadzone testy wykazały:
* zasadność odwrócenia części dokonanego w latach ubiegłych odpisu dotyczącego salda pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu Sierra Gorda SCM w wysokości 27,9 mln USD (106 mln zł przeliczone według kursu średniego NBP na dzień 31 grudnia 2019 r.);
* zasadność odwrócenia części dokonanego w latach ubiegłych odpisu dotyczącego aktywów kopalni Zagłębia Sudbury w kwocie 44,6 mln USD (169 mln zł przeliczone według kursu średniego NBP na dzień 31 grudnia 2019 r.)" - czytamy dalej.
W zakresie pozostałych zagranicznych aktywów górniczych nie stwierdzono podstaw do zmiany ich wartości bilansowej, podano także.
Przeprowadzone testy na utratę wartości aktywów spółki Energetyka sp. z o.o. oraz WPEC S.A. w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego za 2019 r. wskazały na zasadność ujęcia odpisu z tytułu utraty wartości inwestycji w udziały Energetyka sp. z o.o. w kwocie 206 mln zł.
"W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. przeprowadzone testy wskazały na zasadność ujęcia następujących odpisów:
1. odpis w kwocie 190 mln zł z tytułu utraty bilansowej wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych Energetyka sp. z o.o.
2. odpis w kwocie 12 mln zł z tytułu utraty bilansowej wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych WPEC S.A. oraz 9 mln zł odpisu wartości firmy powstałej na nabyciu akcji WPEC S.A" - napisano także w komunikacie.
KGHM zastrzega, że przedstawione powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów zostaną przedstawione w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2019 r., których publikacja jest planowana na 17 marca 2020 r.
KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,53 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)