Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Zakłady Mięsne Henryk Kania (reprezentowane przez zarząd) wystąpiły do sądu rejonowego z wnioskiem o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego z chwilą wyboru oferty dzierżawy Cedrobu lub Tarczyńskiego, podała spółka.
O wystąpieniu z wnioskiem poinformowany został zarządca i przewodniczący rady wierzycieli, wynika z komunikatu.
6 września rada wierzycieli podjęła uchwałę w przedmiocie wyrażenia opinii o ofercie złożonej przez Tarczyńskiego, w której pozytywnie zaopiniowała podjęcie działań mających na celu zaangażowanie Tarczyńskiego w procesie poszukiwania docelowego inwestora dla ZM Henryk Kania, w szczególności rada wierzycieli poparła dążenia do przeprowadzenia transparentnego procesu due dilligence, w ramach którego poszczególni inwestorzy mieliby możliwość zbadać majątek spółki i ewentualnie złożyć ofertę na jego nabycie w ramach układu likwidacyjnego.
Rada wierzycieli podjęła wtedy też uchwałę w przedmiocie wyrażenia opinii o zasadności zawarcia umowy przerobowej oraz umowy dzierżawy z Cedrob S.A., w której stwierdziła, że pod warunkiem uchylenia zarządu własnego spółce i ustanowienia zarządcy, zasadne jest zawarcie umowy przerobowej z Cedrob S.A. aż do czasu uzyskania przez Cedrob S.A. zgody organu monopolowego na dokonanie koncentracji, z tym zastrzeżeniem, że począwszy od uchylenia zarządu własnego ZM Henryk Kania, zarządca powinien dążyć do przeprowadzenia transparentnego procesu, tak by każdy z potencjalnych inwestorów mógł przebadać ZM Henryk Kania w celu umożliwienia im złożenia wiążących ofert.
9 września Zakłady Mięsne Henryk Kania w restrukturyzacji, reprezentowane przez zarządcę, i Cedrob zawarły umowę o wykonywanie usług na powierzonych surowcach. Umowa przerobowa została zawarta w związku z ofertą złożoną przez Cedrob w toku przyspieszonego postępowania układowego spółki, zaktualizowaną 2 września 2019 r. i na warunkach w niej określonych.
ZM Henryk Kania informowały też dziś, że zarządca spółki powziął informację o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego dłużnika spółki, tj. Rubin Energy sp. z o.o. W związku z powyższym zarządca złożył w sądzie rejonowym pismo, w którym poparł ww. wniosek. Zgodnie z wiedzą zarządcy, wierzytelność spółki wobec Rubin Energy jest szacowana na poziomie 347 118 032,44 zł.
Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,14 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)