Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - Sąd Okręgowy w Szczecinie oddalił powództwa Awbudu przeciwko Ozen w restrukturyzacji (dawniej Ozen Plus) o zapłatę 15,36 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami, podała spółka.
"Wyrok nie jest prawomocny. Spółka wystąpi z pisemnym wnioskiem o doręczenie wyroku z uzasadnieniem w przepisanym prawem terminie. Po zapoznaniu się z treścią wyroku wraz z jego pisemnym uzasadnieniem spółka podejmie decyzję co do wniesienia apelacji od wyroku" - czytamy w komunikacie.
Jednocześnie spółka wskazała, że 22 czerwca 2017 roku zbyła wierzytelności wobec Ozen za wyjątkiem roszczenia w wysokości 5 958 tys. zł, odpowiadającego kwocie wypłaconej przez TUiR Allianz na rzecz Ozen tytułem udzielonej gwarancji ubezpieczeniowej. Należność od Ozen w wysokości 5 958 tys. zł została ujęta w księgach rachunkowych spółki i została w całości objęta odpisem aktualizacyjnym, dodano w informacji.
"W związku z utworzeniem odpisu, zdaniem spółki ewentualne uprawomocnienie się wyroku nie będzie miało istotnego negatywnego wpływu na funkcjonowanie spółki i jej wynik finansowy" - czytamy dalej.
Awbud to wyspecjalizowana grupa budowlana, prowadząca działalność w następujących obszarach: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2017 roku grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 199 mln zł.
(ISBnews)