Orlen Projekt ma decyzję sądu w sprawie realizacji budowy dla Polwaksu


Warszawa, 03.06.2019 (ISBnews) - Sąd Okręgowy w Rzeszowie uwzględnił pozew Orlen Projekt, nakazując Polwaksowi zapłatę części należności za realizację instalacji do produkcji parafiny, w wysokości 6,669 mln zł, podał Orlen Projekt.
"Wydany przez sąd nakaz zapłaty umożliwił rozpoczęcie 3 czerwca br. przez Orlen Projekt procedury egzekucji komorniczej w celu zabezpieczenia roszczeń" - czytamy w komunikacie.
Jak podała spółka, działania wdrożone przez Orlen Projekt stanowią pierwszy z planowanych kroków prawnych zmierzających do rozliczenia ze spółką Polwax. Są one konsekwencją dokonanego przez Orlen Projekt odstąpienia od zawartej w kwietniu 2017 roku umowy na realizację instalacji do produkcji parafiny. Powodem odstąpienia od umowy była narastająca zwłoka w płatności wynagrodzenia należnego Orlen Projekt za prace wykonywane pomiędzy listopadem 2018 r. a lutym 2019 r. oraz nieprzedstawienie przez Polwax w wyznaczonym terminie wymaganej przez Orlen Projekt gwarancji zapłaty pozostałego wynagrodzenia. Na obecną chwilę zobowiązania spółki Polwax wobec Orlen Projekt z tytułu zrealizowanych prac budowlanych wynoszą ok. 14,3 mln zł, czytamy także.
Orlen Projekt wobec nieregulowania płatności za wykonane prace przez Polwax wystąpił na drogę sądową. Sąd uwzględnił pozew spółki, zgodnie z którym Polwax zalega z zapłatą należnego wynagrodzenia za prowadzone prace budowlane, począwszy od stycznia 2019 r. Nakaz zapłaty stanowił podstawę do rozpoczęcia przez Orlen Projekt procedury egzekucji komorniczej.
"Wykazaliśmy maksimum dobrej woli, aby Polwax mógł uregulować zobowiązania wobec Orlen Projekt. Nasze wezwania do zapłaty oraz próby podjęcia negocjacji nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Nie udało nam się nawet uzyskać jakiejkolwiek, chociażby symbolicznej spłaty, która potwierdzałaby dobrą wolę po stronie Polwax. Dlatego wystąpiliśmy na drogę sądową" - powiedział prezes Orlen Projekt Marcin Kasza, cytowany w komunikacie.
W wyniku podjętych przez komornika czynności zajęte zostały ruchomości należące do Polwaksu. Po ustaleniu przez Orlen Projekt ich wartości spółka podejmie decyzję o ewentualnym skierowaniu środków egzekucyjnych także do innych składników majątku Polwaksu, podano również.
Orlen Projekt zaznaczył, że przysługuje mu ponadto roszczenie o zwrot kwot nienależnie uzyskanych przez Polwax z tytułu bezpodstawnego skorzystania z gwarancji należytego wykonania umowy oraz dalej idące roszczenia odszkodowawcze z tytułu szkody poniesionej w związku z odstąpieniem od umowy z winy Polwaksu. Spółka jest w trakcie szacowania ich wysokości.
Spółka z Grupy Orlen podkreśliła jednocześnie, że pomimo podjętych kroków prawnych zmierzających do zabezpieczenia interesów majątkowych, spółka pozostaje otwarta do polubownego rozstrzygnięcia sporu, deklarując wolę prowadzenia negocjacji ugodowych.
Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 278 mln zł w 2018 r.
Orlen Projekt pod obecną nazwą działa od 2001 roku. Firma wchodzi w skład grupy kapitałowej Orlen.
Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.
(ISBnews)