Warszawa, 17.07.2017 (ISBnews) - Seneal International Agency Ltd, znaczący akcjonariusz Exillon Energy, uruchomiła wezwanie na zakup 10 265 akcji spółki, stanowiących 0,0064% udziałów w kapitale i głosach na WZA po cenie 7,15 zł za jedną, podał Exillon.
"Wezwanie zostało ogłoszone w związku z podjętym przez Seneal zamiarem wycofania akcji spółki Exillon z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Zgodnie z prawem polskim oferta obejmuje wyłącznie te akcje Exillon, które zostały nabyte w transakcjach zawartych na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej i są przechowywane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych w Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na koniec drugiego dnia od dnia ogłoszenia wezwania, tj. 16 lipca 2017 r." - czytamy w komunikacie.
"Biorąc pod uwagę liczbę akcji zapisanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na koniec dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień ogłoszenia niniejszego wezwania, podmiot nabywający zamierza nabyć, w ramach wezwania, 10 265 akcji uprawniających do 10 265 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 0,0064% kapitału zakładowego oraz 0,0064% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy w treści wezwania.
Wezwanie uzależnione jest od zatwierdzenia przez Exillon odpowiednich uchwał dot. wycofania akcji z obrotu na GPW, podano także.
Niezależnie od wycofania z GPW, akcje Exillon będą nadal w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie, gdzie spółka zamierza utrzymać swoje notowanie premium, przypomniano.
Exillon Energy to notowany na warszawskiej GPW (od października 2012 r.) i londyńskiej LSE niezależny producent ropy naftowej prowadzący działalność w dwóch roponośnych regionach w północnej Rosji - Timan-Peczora (poprzez spółkę Exillon TP) i Syberii Zachodniej (Exillon WS).
(ISBnews)