Celem rekomendacji jest uelastycznienie podejścia banków do kredytowania detalicznego, podała KNF w komunikacie.

Do najistotniejszych zmian w Rekomendacji T należy m.in.: rozdzielenie zakresu przedmiotowego Rekomendacji T i Rekomendacji S; skierowanie Rekomendacji T bezpośrednio do wszystkich banków objętych przepisami prawa polskiego oraz do działających na terenie Polski oddziałów instytucji kredytowych; odejście od ustalania przez KNF maksymalnych wartości wskaźnika DtI (relacji wydatków związanych z obsługą zobowiązań kredytowych do średnich dochodów netto); wartość wskaźnika DtI powinna być określona przez zarząd banku i ustalona w zatwierdzonej przez radę nadzorczą banku strategii zarządzania ryzykiem.

>>> Czytaj również: Kredyty w Polsce: pożyczyć pieniądze - niełatwa sprawa

Zgodnie z nową Rekomendacją T banki będą miały możliwość stosowania uproszczonych zasad oceny zdolności kredytowej klientów. Bank może stosować te zasady w przypadku udzielanych klientom detalicznym kredytów i pożyczek ratalnych, dla których kwota kredytu lub pożyczki nie przekracza wartości czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw - kredytów i pożyczek: dla klientów o co najmniej sześciomiesięcznej współpracy z bankiem, dla których kwota kredytu lub pożyczki nie przekracza sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, dla klientów o co najmniej dwunastomiesięcznej współpracy z bankiem, dla których kwota kredytu lub pożyczki nie przekracza dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, dla pozostałych klientów, dla których kwota kredytu lub pożyczki nie przekracza przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

>>> Polecamy: Polisy nie poprawią zysku banków

Nowa Rekomendacja T jednoznaczne wskazuje też na konieczność każdorazowego korzystania przez banki w procesie oceny zdolności kredytowej klienta detalicznego z zewnętrznych baz danych, szczególnie tych, które upoważnione zostały do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji m.in. w zakresie poziomu oraz historii spłat zobowiązań kredytowych klientów detalicznych; w rekomendacji podkreślono również znaczenie korzystania przez banki z informacji udostępnianych przez biura informacji gospodarczej.

Rekomendacja T zwiększa także wymogi w zakresie udzielania i zarządzania walutowymi ekspozycjami kredytowymi.

KNF oczekuje, że zalecenia zostaną wprowadzone nie później niż do 31 lipca 2013 r. Skutki wprowadzenia rekomendacji będą na bieżąco monitorowane pod kątem oceny ich wpływu na sytuację sektora bankowego. Tekst Rekomendacji T zostanie opublikowany w najbliższych dniach, po zakończeniu prac redakcyjnych.