Polwax miał wstępnie 55,6 mln zł straty netto; 58,5 mln zł straty EBIT w 2019 r.


Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Polwax miał 55,6 mln zł straty netto w 2019 r., po uwzględnieniu odpisu aktualizującego wartość aktywów w kwocie 77,19 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne dane. Strata operacyjna (EBIT) wyniosła 58,5 mln zł. Wczoraj spółka błędnie podała, że strata EBIT wyniosła 2,4 mln zł.
"Zarząd spółki przekazuje uwzględniając [...] odpisy, szacunki wyników osiągniętych przez spółkę za 2019 rok:
1. Przychody ze sprzedaży w 2019 roku wyniosły: 215 mln zł;
2. EBIT wyniósł: -58,5 mln zł;
3. EBITDA wyniosła: -54 mln zł;
4. Strata netto wyniosła: 55,6 mln zł;
5. Wysokość kapitału własnego: 66 mln zł" - czytamy w komunikacie.
Wczoraj spółka błędnie podała, że EBIT to -2,4 mln zł.
Zarząd podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów w kwocie 77 194 682,00 zł. Odpis dotyczy aktywów związanych z realizowaną inwestycją pod nazwą "Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi", podano także.
"W toku prac nad raportem okresowym zarząd zlecił niezależnemu rzeczoznawcy wykonanie wyceny na dzień 31.12.2019 r. w celu określenia wartości godziwej nakładów na budowę instalacji. Wartość w/w aktywów podlegająca wycenie w kwocie 87 625 882 zł została wyceniona na kwotę 10 431 200 zł. W oparciu o otrzymaną opinię o wartości godziwej, potwierdzającej równocześnie unikatowość budowanej instalacji, jak również przeprowadzone analizy zarząd podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość nakładów inwestycyjnych na budowę instalacji w kwocie różnicy pomiędzy wartością księgową a wartością godziwą, tj. w kwocie 77 194 682 zł. W związku z dokonaniem odpisu aktualizującego zostało utworzone aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego z zachowaniem zasady ostrożności w wysokości 7 510 640 zł. W związku z powyższym, wyniki finansowe spółki oraz kapitał własny został pomniejszony o kwotę 69 684 042 zł" - czytamy dalej.
Jednocześnie zarząd informuje, że kolejnym etapem związanym z przerwaną i niekontynuowaną budową instalacji będzie przeprowadzenie procesu poszukiwania inwestora, który: 1. zakupi instalację, w tym teren objęty budową instalacji lub, 2. będzie kontynuował budowę instalacji w charakterze partnera biznesowego spółki (joint venture). Spółka będzie na bieżąco informowała o etapach realizacji powyższych scenariuszy lub o odstąpieniu od ich realizacji.
Zaprezentowane wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowania sprawozdania finansowego za 2019 rok i mogą one ulec zmianie. Ostateczne dane o osiągniętych wynikach spółka przedstawi w jednostkowym raporcie rocznym 29 kwietnia 2020 roku, zakończono w informacji.
Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 278 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)