Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze PCC Exol zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 8,6 mln zł z zysku za 2019 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,05 zł na akcję, podała spółka.
"Zwyczajne walne zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto spółki za 2019 rok, w której postanawia podzielić zysk netto spółki w kwocie 26 198 600,48 zł za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, w następujący sposób:
- kwota 8 632 480,05 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, wypłacana akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,05 zł na jedną akcję,
- kwota 17 566 120,43 zł na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.
Dzień dywidendy ustalono na 28 maja 2020 roku, dzień wypłaty - na 5 czerwca 2020 roku.
Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje spółki w liczbie 172 649 601.
14 maja br. zarząd spółki PCC Exol rekomendował, aby przeznaczyć zysk netto za 2019 r. w kwocie 26,2 mln zł w całości na kapitał zapasowy.
PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 638,61 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)