Konsumenci, inwestorzy i kredytodawcy, a nawet osoby szukające pracy coraz częściej zwracają uwagę na to, czy biznes rozwija się w sposób zrównoważony. Czy dane przedsiębiorstwo, niezależnie czy duże czy małe, dba o środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny.

Czym jest ESG?

Najprościej mówiąc jest to zakres działań jakie podejmuje firma w trzech kluczowych obszarach: wpływu na środowisko (E - z ang. environmental), relacji społecznych (S - z ang. social responsibility) i tworzenia ładu korporacyjnego (G - z ang. corporate governance).

Nie tylko biznes

Reklama

Najważniejszym elementem strategii ESG jest zrównoważony rozwój. Idea zakłada, że każda działająca firma powinna dbać nie tylko o swój interes ekonomiczny. Równie ważne są korzyści, jakie z jej funkcjonowania mogą odnieść pracownicy, społeczność lokalna i środowisko naturalne. Zdaniem wielu ekonomistów jest to najlepszy sposób na zapewnienie firmie i jej otoczeniu możliwości stabilnego wzrostu.

Hasła jakimi posługuje się ESG odnoszą się tak naprawdę do kwestii, które są bardzo dobrze znane.

E, czyli ochrona środowiska naturalnego. Wiele państw od lat zachęca przedsiębiorstwa do podejmowania akcji proekologicznych. Chodzi przede wszystkim o zmniejszenie ilości wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, redukcję emisji dwutlenku węgla i zużycia wody oraz energii.

S, jak społeczeństwo. Tu brane są pod uwagę dwie kwestie. Pierwsza, to wewnętrzna sfera przedsiębiorstwa, dotycząca relacji między wszystkimi pracownikami, różnorodności zatrudnienia pod względem płci i pochodzenia, czy rozwoju kariery. Natomiast sfera publiczna opisuje poziom satysfakcji klientów oraz relacji z lokalną społecznością.

G to obszar ładu korporacyjnego, który przede wszystkim związany jest z tym, jak zbudowano strukturę zarządu, jakie zasady wynagradzania obowiązują w danej firmie, czy szanowane są prawa akcjonariuszy.

Millenialsi to lubią

Jedną z najważniejszych korzyści z wprowadzenia ESG jakie mogą odnieść małe i średnie przedsiębiorstwa jest skuteczne konkurowanie z dużymi korporacjami o najlepszych pracowników na rynku. Nie od dziś wiadomo bowiem, że kluczem do sukcesu każdego biznesu są ludzie i rozsądny sposób zarządzania tym „zasobem”. Dla pokolenia millenialsów jednym z najważniejszych czynników wpływających na ich decyzje zawodowe są właśnie sprawy związane z tym, czy firma, do której aplikują, stosuje kryteria ESG. Czy jej działalność ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Czy przedsiębiorstwo dba o relacje społeczne i satysfakcję swoich pracowników. Czy ład korporacyjny panujący w firmie jest nastawiony na realizację wysokich standardów etycznych.

Komu to służy?

Najnowsze badania wskazują, że uwzględnianie w swojej działalności czynników ESG jako jednego z narzędzi do budowania polityki rozwoju firmy może nie tylko zmniejszyć ryzyko operacyjne, czy poprawić wyniki finansowe, ale przekłada się również na zwiększenie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Wprowadzenie i realizacja strategii ESG może pomóc osiągać cele zarówno dużym, międzynarodowym korporacjom, jak i małym, czy średnim firmom rodzinnym, których w Polsce jest zdecydowanie najwięcej.

Mniejsze podmioty, które zdecydują się na wprowadzenie tej polityki jako elementu zarządzania strategicznego mogą mieć ułatwiony dostęp do kapitału. Banki coraz częściej przy podejmowaniu decyzji kredytowych i inwestycyjnych zwracają uwagę na to, czy dany podmiot realizuje zasady ESG. Instytucje kredytowe chętniej i na lepszych warunkach udzielają wsparcia finansowego przedsiębiorstwom, które realizują spójną strategię rozwoju.

Podobnie jest z inwestorami giełdowymi. Jeśli firma chce pozyskać kapitał poprzez wejście na giełdę, to stosowanie kryteriów ESG znacząco podnosi atrakcyjność jej aktywów. Tym bardziej, że kwestie zrównoważonego rozwoju biznesu i ESG są coraz ważniejsze również dla konsumentów. A to, jak wiadomo, może mieć bezpośrednie przełożenie na poziom sprzedaży produktów i ogólną sytuację finansową przedsiębiorstwa.

ESG na GPW

Odpowiadając na zmieniające się podejście do roli biznesu we współczesnym świecie 3 września 2019 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uruchomiła indeks WIG-ESG, który zastąpił obliczany od 2009 roku RESPECT Index. Indeks WIG-ESG jest od samego początku instrumentem inwestycyjnym, natomiast RESPECT Index był przede wszystkim wskaźnikiem pełniącym funkcje edukacyjne.

Podstawą określania wag spółek w WIG-ESG jest Ranking ESG, który powstaje w oparciu o raporty Sustainalytics, międzynarodowej firmy specjalizującej się w dostarczaniu usług dotyczących ESG. Ocena spółek jest dokonywana na podstawie analizy ogólnie dostępnych informacji publikowanych w raportach rocznych, materiałach zawierających dane niefinansowe, czy komunikatach publikowanych na stronach internetowych emitentów.

- Kryteria ESG mają coraz większe znaczenie na rynku finansowym. Spółki, które chcą pozyskiwać długoterminowych inwestorów powinny postawić na zrównoważony rozwój i raportowanie danych pozafinansowych. Stanowi to dla interesariuszy firmy rzetelne źródło informacji o jej kondycji, planie rozwoju i wpływie na kwestie pracownicze. Dlatego też uwzględnienie czynników ESG zmniejsza ryzyko inwestycji. To trend, który jest zauważalny również na naszym rynku, a jego znaczenie sukcesywnie się zwiększa - mówi Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.

GPW uruchomiła również specjalny program GPW Growth, skierowany do właścicieli i zarządzających z sektora MŚP. Ma on przede wszystkim dostarczyć im wiedzę dotyczącą odpowiedzialnego zarządzania firmą. Jego bazą jest Akademia GPW Growth, której program składa się z czterech głównych działów tematycznych: wzrostu, przywództwa, kapitału i relacji.

W ubiegłym tygodniu ruszył nabór do drugiej edycji Akademii GPW Growth, do której można zgłosić się pod adresem: growth@gpw.pl.