"Zgodnie z term sheet, intencją jego stron jest dążenie do zawarcia do dnia 31.07.2020 r. umowy sprzedaży akcji, na podstawie której emitent sprzeda:

1) na rzecz Fundacji JLC 4 853 501 akcji (stanowiących 45,01% akcji IM), za łączną cenę 2,25 zł,

2) na rzecz IGL 2 155 554 akcji (stanowiących 19,99% akcji IM), za łączną cenę 1 zł" - czytamy w komunikacie.

Term sheet przewiduje ponadto, że:

1) IM wprowadzi do swojej oferty produktowej usługę wykupu wierzytelności leasingowych generowanych przez IGL, z pełnym regresem ryzyka kredytowego po stronie IGL;

2) Idea Bank będzie dalej udzielać IM finansowania w zakresie usług faktoringowych, przez okres i na warunkach finansowych wskazanych w term sheet;

3) IGL współpracować będzie z IM na zasadzie pierwszeństwa, co oznaczać będzie, że IGL będzie w pierwszej kolejności przedstawiać do wykupu wierzytelności leasingowe do IM;

4) Idea Bank jako obligatariusz IM, przed zawarciem umowy sprzedaży powinien otrzymać od IM płatność tytułem uregulowania zobowiązań wynikających z obligacji IM na kwotę 100 mln zł, a ponadto bank i IM dokonają zmiany warunków emisji pozostałych obligacji IM, m.in. wydłużając termin ich wykupu o 7 lat.

Zawarcie umowy sprzedaży uwarunkowane będzie uzyskaniem zgód organów korporacyjnych banku oraz brakiem sprzeciwu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego działającego jako kuratora banku.

"W wyniku umowy sprzedaży rozpocznie się proces wdrażania nowej strategii biznesowej w IM, polegającej m.in. na restrukturyzacji kosztowej oraz rozszerzeniu modelu działania IM poprzez oparcie przychodów IM o nową linię biznesową w postaci świadczenia usług finansowania wierzytelności leasingowych pochodzących od IGL" - czytamy dalej.

Ponadto Idea Bank spodziewa się, że pozytywne dla niego pod względem księgowo-rachunkowym, efekty planowanej umowy sprzedaży - jakie wynikną z utraty kontroli nad IM i rozwiązania odpisów aktualizujących ekspozycje od IM - wyniosą łącznie do 300 mln zł, podano także.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)