Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) sprzedał 5-letnie obligacje serii FPC0630 o wartości nominalnej 9 550 mln zł oraz 10-letnie obligacje serii FPC0630 o wartości nominalnej 2 302 mln zł, podał bank. Emisję przeprowadzono na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego dysponentem jest prezes Rady Ministrów.
Obligacje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa. Przetarg został zorganizowany przez agenta emisji, którym jest Narodowy Bank Polski (NBP).
Popyt na obligacje wyniósł odpowiednio: 10 683 mln zł i 2 452 mln zł, podano w komunikacie.
Jednostkowa cena emisyjna sprzedanych obligacji FPC0725 wyniosła 993,28 zł, a rentowność: 1,39%, a papierów serii FPC0730 - odpowiednio: 997,5 zł i 2,153%.
Podstawą emisji obligacji jest ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, podano także.
BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.
(ISBnews)