"Zamierzamy spotkać się z przedstawicielami wielu środowisk, aby omawiać ich uwagi do tego projektu. Jak wskazują moje doświadczenia z 2022 roku z prac nad zmianami w PIT, CIT, pakiecie Slim VAT oraz korekt w KSeF, taki sposób konsultowania zmian w przepisach umożliwia wprowadzanie dobrze funkcjonujących rozwiązań. Zachęcam więc do zapoznania się z projektem, przesyłanie uwag oraz zgłaszania chęci udziału w spotkaniach konsultacyjnych" – przekazał PAP wiceminister finansów Artur Soboń.

Resort wyjaśnił, że projekt przepisów, który zostanie wypracowany w ramach prowadzonych prekonsultacji (potrwają one do 31 sierpnia) będzie przed przekazaniem do Sejmu, przedmiotem konsultacji publicznych. Ministerstwo dodało, że finalny projekt ustawy dotyczący ordynacji podatkowej trafi do prac parlamentarnych w kolejnej kadencji Sejmu.

"Projekt jest rozbudowany. Warto jest więc go przedyskutować możliwie dogłębnie" – podkreśla minister Soboń.

Jak wyjaśniono główne założenia projektu ustawy to możliwość załatwiana niektórych spraw podatkowych na wniosek podatnika w postępowaniu uproszczonym; możliwość umorzenia podatku przed terminem jego płatności - bez konieczności oczekiwania na powstanie zaległości podatkowej; umożliwienie zapłaty podatku za podatnika przez osoby spoza jego najbliższej rodziny do kwoty 5 tys. zł (obecnie do 1 tys. zł).

Reklama

Dodano, że chodzi również o zniesienie wymogu składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku, gdy wynika ona z korekty deklaracji; uproszczenie trybu korygowania deklaracji z urzędu przez organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających czy zniesienie kompetencji naczelnika urzędu skarbowego do przeprowadzania kontroli podatkowej na rzecz rozszerzenia uprawnień organu podatkowego w ramach czynności sprawdzających.

Zmiany zakładają ponadto: uszczelnienie systemu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych poprzez m.in. rozszerzenie możliwości dokonywania blokady na nowe kategorie rachunków; wprowadzenie nowych przesłanek zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego; doprecyzowanie przepisów o podatkowym następstwie prawnym w odniesieniu do przejęcia lub przeniesienia przedsiębiorstwa podmiotu w restrukturyzacji, o którym mowa w ustawie o BFG; wprowadzenie kaskadowej odpowiedzialności podatkowej członków zarządu spółki kapitałowej będącej komplementariuszem spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej za zaległości tej spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej; możliwość dokonania wymiaru zobowiązania podatkowego spółki kapitałowej wykreślonej z rejestru w trakcie postępowania podatkowego w decyzji orzekającej o odpowiedzialności podatkowej członków zarządu za zaległości tych spółek.

Założenia przewidują również: wprowadzenie terminu ważności interpretacji podatkowych; zmiany w zakresie opłaty za wydanie interpretacji poprzez jej zróżnicowanie oraz dostosowanie do rodzaju i wielkości wnioskodawcy; doprecyzowanie sytuacji kiedy interpretacje indywidualne mogą być zastąpione objaśnieniami podatkowymi, podawanymi do publicznej wiadomości; wprowadzenie obowiązku elektronicznego występowania z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dla podmiotów profesjonalnych; wprowadzenie mechanizmu automatycznej waloryzacji wysokości opłaty za wydanie opinii zabezpieczającej wprowadzenie nowej instytucji - wiążącej informacji klasyfikacyjnej.

Ministerstwo podkreśliło, że uwagi do wstępnego projektu zmian w ordynacji podatkowej mogą przesyłać wszyscy zainteresowani. Więcej szczegółów znajduje się na: https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe-w-sprawie-zmian-w-ordynacji-podatkowej. (PAP)

Autor: Łukasz Pawłowski