Czym jest zasiłek pogrzebowy?

W pierwszej kolejności należy wskazać czym jest zasiłek pogrzebowy? Został on uregulowany w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2022.504).

Reklama

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem przysługującym w przypadku śmierci osoby, a także związanej z nią koniecznością dokonania pochówku.

Prawo do zasiłku pogrzebowego

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

 • ubezpieczonego w ZUS;
 • osoby pobierającej emeryturę lub rentę;
 • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania;
 • członka rodziny osoby ubezpieczonej lub pobierającej emeryturę i rentę.

W świetle ustawy członkami rodziny są:

 • małżonek (wdowa i wdowiec);
 • rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające;
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej;
 • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci
 • rodzeństwo;
 • dziadkowie;
 • wnuki;
 • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

A co z małżonkami będącymi w separacji? Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego również wdowa będąca w separacji z mężem w dniu jego śmierci ma prawo do zasiłku pogrzebowego, jeśli pochowała go na swój koszt. Zasada ta obowiązuje, jeśli zmarły nie był ubezpieczony (uchwała SN z 17.01.2012 r., I UZP 8/11).

Zasiłek pogrzebowy przysługuje również w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu. Co to oznacza w praktyce? Pokażmy to na przykładzie. Zmarły był jednocześnie emerytem i członkiem rodziny ubezpieczonego. Teoretycznie posiada zatem dwa tytuły do zasiłku pogrzebowego. W praktyce, zgodnie z ustawą, może być wypłacone jednak tylko jedno świadczenie.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

O wypłatę zasiłku pogrzebowego mogą wnioskować:

 • członkowie rodziny,
 • pracodawca
 • dom pomocy społecznej,
 • gmina
 • powiat
 • osoba prawna kościoła lub związek wyznaniowy,
 • osoba obca

pod warunkiem, że pokryli koszty pogrzebu.

Czytaj dalej na www.gazetaptawna.pl