Zysk operacyjny wyniósł 38,33 mln zł wobec 47,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 88,43 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 82,52 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 104,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 108,13 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 287,86 mln zł w porównaniu z 255,81 mln zł rok wcześniej.

W okresie 9 miesięcy 2020 r. EBITDA Grupy GPW wyniosła 160,2 mln zł, co oznacza wzrost o 5,4% r/r.

"Grupa GPW w raportowanym okresie 2020 roku osiągnęła zysk z działalności operacyjnej równy 132,7 mln zł w stosunku do 124,6 mln zł wypracowanych w okresie 9 miesięcy 2019 roku. Wzrost wyniku operacyjnego w stosunku do okresu porównywalnego ubiegłego roku o 8,1 mln zł (6,5%) był rezultatem wyższego wzrostu przychodów ze sprzedaży w ujęciu kwotowym o 32 mln zł tj. o 12,5% w stosunku do wzrostu kosztów działalności operacyjnej o 17,2 mln zł tj. o 12,8%" - czytamy w raporcie.

Wzrost przychodów ze sprzedaży dotyczył w głównej mierze przychodów na rynku finansowym (wzrost o 36,1 mln zł tj. o 25,5%). Przychody na rynku towarowym wykazały spadek na poziomie 6,2 mln zł, co spowodowane było tym, iż w 2020 roku nie odbywały się obroty świadectwami pochodzenia z kogeneracji. Obrót tymi świadectwami zakończył się 30 czerwca 2019 roku, co oznacza, że okres porównywalny zawiera przychody z obrotu tymi instrumentami. Wzrost kosztów działalności operacyjnej w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. był rezultatem wzrostu kosztów osobowych i innych kosztów osobowych łącznie o 8,7 mln zł tj. 15,1%, wzrostu usług obcych o 2,4 mln zł tj. 7,1% i wzrostu kosztów podatków i opłat o 6,7 mln zł tj. o 84,2%, wskazano także.

"Spadek zysku netto [w I-III kw. 2020 r. r/r] jest rezultatem wyższego wyniku operacyjnego o 8,1 mln zł tj. o 6,5% oraz wyższego ujemnego salda na przychodach i kosztach finansowych na poziomie 10,6 mln zł. Na ujemne saldo przychodów i kosztów finansowych wpływ miały wyższe koszty finansowe, które w bieżącym roku ukształtowały się na poziomie 18,4 mln zł wobec 7,7 mln zł w porównywalnym okresie. Wyższe koszty finansowe w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku wynikają z aktualizacji rezerw w spółce zależnej IRGiT na potencjalne zobowiązania z tytułu podatku VAT" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 142,38 mln zł wobec 108,24 mln zł zysku rok wcześniej.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.