Zysk netto ze sprzedaży wyniósł 966 mln zł wobec 823 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 5 632 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 5 641 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 1 174 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 664 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z umów z klientami w wysokości 16 580 mln zł w porównaniu z 16 869 mln zł rok wcześniej.

Skorygowana EBITDA grupy w I-III kw. 2020 r. wyniosła 4 418 mln zł wobec 4 112 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 1 156 mln zł wobec 1 663 mln zł zysku rok wcześniej.

W jednostce dominującej w okresie 9 miesięcy 2020 r. odnotowano spadek wydobycia rudy (w wadze suchej) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zawartość Cu w urobku obniżyła się do 1,5%, co wynika z mniejszej zasobności i miąższości eksploatowanego złoża. Produkcja miedzi w koncentracie była niższa o około 8,1 tys. t w stosunku do 9 miesięcy 2019 r., co wynikało z przerobu mniejszej ilości nadawy o słabszej jakości.

"W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił spadek produkcji miedzi elektrolitycznej o 15,7 tys. t. Mniejsza produkcja katod wynika z ograniczonej podaży złomów miedzi w I półroczu oraz budowaniu zapasu anod, który był niezbędny do zapewnienia ciągłości produkcji w trakcie trwania postoju remontowego HM Głogów I. Mniejsza produkcja srebra metalicznego jest pochodną niższej produkcji katod" - czytamy w raporcie.

Przychody jednostkowe po trzech kwartałach 2020 r. wyniosły 13 360 mln zł i były wyższe o 2% r/r. Głównymi przyczynami wzrostu przychodów były wyższa o 160 mln zł korekta przychodów z tytułu transakcji zabezpieczających, korzystniejszy kurs walutowy USD/PLN (+3%) oraz wyższe notowania srebra (+22%) i złota (+27%).

Produkcja miedzi w segmencie KGHM International LTD. w pierwszych 9 miesiącach 2020 r. wyniosła 49,2 tys. t, a tym samym uległa obniżeniu o 8,3 tys. t (-14%) w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, w wyniku zmniejszenia produkcji w kopalni Franke, Robinson oraz w kopalniach Zagłębia Sudbury, podano także.

"Spadek produkcji Cu w kopalni Franke z poziomu 14,3 tys. t w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. do 9,2 tys. t w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. jest konsekwencją wydobycia gorszej jakościowo rudy, osiągnięcia niższych uzysków oraz strajku, który miał miejsce w tej kopalni w maju br." - czytamy w raporcie.

Kopalnia Robinson odnotowała zmniejszenie produkcji miedzi o 1,9 tys. t (-5%) oraz złota o 8,2 tys. troz (-22%) w wyniku eksploatacji rudy o niższych zawartościach metali oraz spadku uzysków przerobowych (zarówno Cu jak i Au). Negatywny wpływ powyższych czynników na poziom produkcji został częściowo ograniczony przez zwiększenie wolumenu przerobionej rudy, wskazano dalej.

Produkcja miedzi w kopalniach Zagłębia Sudbury uległa zmniejszeniu o 1,8 tys. t (-53%), co jest pochodną obniżenia wolumenu wydobycia rudy wskutek wstrzymania wydobycia ze złoża Morrison po I kwartale 2019 r. oraz spadku zwartości Cu w rudzie. Produkcja metali szlachetnych utrzymała się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w pierwszych 9 miesiącach 2019 r.

"Przychody segmentu KGHM International LTD. w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. wyniosły 515 mln USD, a tym samym uległy zmniejszeniu o 86 mln USD (-14%), głównie w wyniku obniżenia przychodów z tytułu sprzedaży usług spółek działających pod marką DMC Mining Services (DMC) o 101 mln USD. Czynnik ten został częściowo ograniczony przez wzrost przychodów ze sprzedaży metali szlachetnych" - napisano także.

Przychody ze sprzedaży miedzi w pierwszych 9 miesiącach 2020 r. wyniosły 293 mln USD, a tym samym utrzymały się na poziomie zbliżonym do odnotowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego. Sprzedaż tego metalu uległa zwiększeniu o 0,8 tys. t (+2%), jednak jej wpływ na przychody został ograniczony przez obniżenie efektywnej ceny sprzedaży o 2% (5 871 USD/t w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. w porównaniu do 5 982 USD/t w pierwszych trzech kwartałach 2019 r.).

Segment Sierra Gorda S.C.M. stanowi wspólne przedsięwzięcie (w ramach spółki JV Sierra Gorda S.C.M.), którego właścicielami są KGHM International LTD. (55%) oraz Sumitomo Metal Mining i Sumitomo Corporation (45%).

"Zamieszczone poniżej dane produkcyjne i finansowe zaprezentowano w oparciu o pełny udział własnościowy we wspólnym przedsięwzięciu (100%) oraz proporcjonalnie do udziałów w spółce Sierra Gorda S.C.M. (55%)

Wzrost produkcji miedzi wyniósł 28,4 tys. t (+35%) w relacji do pierwszych trzech kwartałów 2019 r., co jest konsekwencją:

− wyższej zawartości miedzi w przerabianym urobku o 26%

− zwiększenia wolumenu przerabianej rudy o 7%

− wyższego uzysku o 1%

W zakresie molibdenu wystąpił spadek produkcji o 2,5 mln funtów (-17%) w relacji do trzech kwartałów 2019 r., co jest przede wszystkim skutkiem niższej zawartości metalu w rudzie oraz niższego uzysku" - czytamy w raporcie.

Przychody ze sprzedaży za trzy kwartały 2020 r. wyniosły 774 mln USD (dla 100% udziału), czyli 1 674 mln zł odpowiednio do udziału własnościowego KGHM Polska Miedź w wysokości 55%.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 22,72 mld zł skonsolidowanych przychodów.