"Zgodnie ze wstępną oceną emitenta, na nieruchomości będzie możliwa realizacja budowy kompleksu wielorodzinnych budynków mieszkaniowych wraz z parkingami podziemnymi, powierzchniami komercyjnymi w parterach budynków i niezbędną infrastrukturą o łącznej powierzchni użytkowej ok. 20 tys. m2" - czytamy w komunikacie.

Zawarcie umowy ostatecznej nastąpi pod warunkiem ziszczenia się warunków zawieszających, w szczególności po przeprowadzeniu procesu due dilligence nieruchomości z wynikiem satysfakcjonującym dla spółki. Zawarcie umowy ostatecznej powinno nastąpić w terminie 70 dni od zawarcia umów przedwstępnych.

"Cena może ulec podwyższeniu, jeżeli kurs EUR/PLN w momencie podpisywania ostatecznych umów kupna będzie wyższy o co najmniej 4% w stosunku do kursu w momencie podpisywania umów przedwstępnych, przy czym spółka będzie mogła wybrać pomiędzy zapłatą ceny powiększonej o różnicę pomiędzy faktycznym wzrostem kursu EUR/PLN i 4% lub odstąpieniem od umów bez konieczności zapłaty sprzedającym jakichkolwiek odszkodowań" - podsumowano.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. sprzedała 761 lokali, a przekazała 658. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 232,62 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)