"Kredyty netto ogółem grupy Banku Millennium osiągnęły 75 794 mln zł na koniec czerwca 2021 r. i wzrosły o 6% r/r. Wzrost kredytów bez portfela walutowych kredytów hipotecznych osiągnął wyraźnie wyższą dynamikę, tzn. 13% r/r. Walutowe kredyty hipoteczne obniżyły się wyraźnie w ciągu roku o 23% a udział walutowych kredytów hipotecznych (bez kredytów przejętych z Euro Banku) w kredytach brutto ogółem spadł w sposób istotny w ciągu roku do 13,9% na dzień 30 czerwca 2021 roku z poziomu 18,8% rok temu" - czytamy w raporcie.

Wartość netto kredytów dla gospodarstw domowych wyniosła 57 079 mln zł na koniec czerwca 2021 r., co oznacza wzrost o 8% r/r (+2% kw/kw). W ramach tej pozycji kredyty hipoteczne w złotych wzrosły o 27% r/r, podczas gdy tempo wzrostu kredytów konsumpcyjnych spowolniło do 4% r/r.

"W II kw. 2021 nowa sprzedaż kredytów hipotecznych osiągnęła nowy rekord w wysokości 2,64 mld zł, a w I poł. 2021 sprzedaż kredytów osiągnęła 4,8 mld zł, co wskazuje na wyjątkowo wysoki roczny wzrost o 68%" - wskazano dalej.

Wartość netto kredytów konsumpcyjnych wyniosła 15 590 mln zł, rosnąc o 4% r/r. Wartość nowo udzielonych kredytów odbiła w I poł. 2021, osiągając wartość 2,7 mld zł, tzn. 14% powyżej poziomu z I poł. 2020 r.

Wartość netto kredytów dla przedsiębiorstw wyniosła 18 715 mln zł na koniec czerwca 2021 r. i wzrosła o 3% r/r, z widocznym niekorzystnym wpływem pandemii na stan nowej akcji kredytowej dla przedsiębiorstw oraz opóźnienie w biznesie leasingowym, podano także.

Depozyty ogółem wyniosły 89 998 mln zł na dzień 30 czerwca 2021 r., wzrastając o 4% r/r.

"Głównym czynnikiem tego wzrostu były środki na rachunki bieżące przedsiębiorstw, które zwiększyły się o 3,4 mld zł od 30 czerwca 2020 r. (czyli o 22%), natomiast depozyty terminowe w tym samym czasie obniżyły się o 16% r/r. Depozyty ogółem przedsiębiorstw osiągnęły 25 032 mln zł na koniec czerwca 2021 r., wzrastając o 10% r/r" - czytamy w raporcie.

Depozyty klientów indywidualnych osiągnęły 64 966 mln zł na dzień 30 czerwca 2021 r., przyrastając o 2% r/r. Podobnie do depozytów przedsiębiorstw w szybkim tempie nadal rosły rachunki bieżące osób fizycznych (o 45% r/r), a lokaty terminowe spadły o 25% r/r.

"Bank nie konkurował aktywnie o detaliczne lokaty terminowe i musiał dokonać istotnych obniżek oprocentowania depozytów po znacznej obniżce stóp procentowych przez RPP. Udział rachunków bieżących i oszczędnościowych w depozytach ogółem osób fizycznych zwiększył się do 84% na koniec czerwca 2021 r." - wskazano dalej.

Udział kredytów z utratą wartości w portfelu kredytowym ogółem, na koniec czerwca 2021 r. wynosił 4,71%. Oznacza to spadek z poziomu 4,95% na koniec 2020 roku.

"Częściowo spadek ten wynika ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2021 ok. 110 mln zł należności z utratą wartości oraz spisania w ciężar odpisów w tym okresie ok. 149 mln zł, co w konsekwencji spowodowało spadek tego wskaźnika aż o 0,31 pkt proc. Grupa Banku Millennium może jednak w dalszym ciągu cieszyć się aktywami o jednej z najwyższych jakości wśród polskich banków. Udział kredytów przeterminowanych o ponad 90 dni w portfelu ogółem uległ zmniejszeniu w okresie ostatniego półrocza z 2,74% w grudniu 2020 roku do 2,52% w czerwcu 2021 r." - napisano w raporcie.

Wskaźniki kredytów z utratą wartości według poszczególnych segmentów wykazują stabilny poziom w portfelu detalicznym, tj. spadek tylko o 1 pb z 4,9% do 4,89% (w tym kredyty hipoteczne z poziomu 2,48% do 2,34%), a dla portfela przedsiębiorstw wskaźnik ten spadł w ciągu półrocza z poziomu 5,11% do 4,1%.

"Spadek dotyczył wszystkich głównych grup produktów (portfela leasingowego, faktoringowego oraz kredytowego dla pozostałych przedsiębiorstw). W pierwszym półroczu bieżącego roku wartość walutowych kredytów hipotecznych obniżyła się o ok. 2 550 mln zł do kwoty 11 809 mln zł, tj. o 17,8% (w ujęciu złotowym) w wyniku amortyzacji tego portfela oraz spadku kursu CHF/PLN. W tym portfelu ok. 0,93 mld zł kredytów hipotecznych w walutach obcych związany jest z nabyciem Euro Banku. Należy jednak zauważyć, że portfel kredytów hipotecznych byłego banku Euro jest objęty gwarancją i kompensacją ze strony Société Genéralé. Wyłączając portfel Euro Banku, udział kredytów hipotecznych w walutach obcych w całości portfela kredytowego zmniejszył się w tym okresie z 17,5% do 13,9%. Poprawie struktury walutowej portfela kredytów hipotecznych sprzyjał znaczący wzrost sprzedaży kredytów złotowych, a także przejęcie portfela złotowego Euro Banku" - podano także w materiale.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)