"W następstwie złożonego przez Spółkę do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie art. 91 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w dniu 21 grudnia 2021 roku spółka otrzymała decyzję KNF z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonych przez GPW" - poinformował zarząd Netii w komunikacie.

Spółka w dniu 21 grudnia 2021 roku złożyła do KNF oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji, w związku z czym decyzja stała się ostateczna i prawomocna, a także podlega wykonaniu.

Reklama

W tym samym dniu Netia złożyła na GPW wniosek o wykluczenie z dniem 31 grudnia 2021 roku z obrotu na rynku regulowanym GPW wszystkich akcji spółki objętych decyzją, tj. 335.572.367 akcji zwykłych, oznaczonych kodem ISIN PLNETIA00014 - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z decyzją, wycofanie akcji z obrotu na GPW nastąpi z dniem 31 grudnia 2021 roku. Z tym dniem, Spółka utraci status spółki publicznej i przestanie podlegać obowiązkom wynikającym m.in. z ustawy.

Obecnie Cyfrowy Polsat posiada 99,999 proc. udziału w kapitale zakładowym Netii.

Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.