"Działając na podstawie art. 72a ust. 7 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz w związku z punktami 25 i 30 wezwania, wzywający niniejszym informuje, że przed końcem okresu przyjmowania zapisów, który został wydłużony do dnia 17 kwietnia 2023 roku, spośród warunków przewidzianych w treści wezwania:

a) nie ziścił się warunek zawarcia przez wzywającego oraz spółkę umowy organizacyjnej dotyczącej ustanowienia współpracy strategicznej pomiędzy tymi podmiotami;

b) nie ziścił się warunek podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwał w sprawie zmiany statutu spółki obejmujących:

1. zmianę sposobu powoływania członków rady nadzorczej spółki […];

Reklama

2. wprowadzenie kworum na walnym zgromadzeniu spółki w wysokości 15% kapitału zakładowego spółki; oraz

3. upoważnienie zarządu spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 197 625 720 zł (kapitał docelowy) w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego, poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii, z wyłączeniem prawa poboru w całości w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy. […]

Wzywający przekaże informacje o tym czy podjął decyzję o nabywaniu akcji w wezwaniu pomimo nieziszczenia się wyżej wymienionych warunków zastrzeżonych w treści wezwania niezwłocznie po jej podjęciu" - czytamy w informacji.

KI Chemistry planuje nabyć w wezwaniu 25 747 857 akcji Ciechu, stanowiących 48,86% kapitału zakładowego spółki i tym samym zwiększyć swój udział do 100%. W przypadku osiągnięcia w wyniku wezwania progu przynajmniej 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu KI Chemistry zamierza przeprowadzić przymusowy wykup akcji należących do pozostałych akcjonariuszy, a następnie wycofać akcje spółki z obrotu giełdowego. Okres przyjmowania zapisów do sprzedaży akcji został wydłużony do 17 kwietnia 2023 r. (z 12 kwietnia).

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 5,42 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)