Zysk operacyjny wyniósł 3 394 mln zł wobec 1 069 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA z działalności kontynuowanej wyniósł 6 145 mln zł wobec 3 215 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Najwyższy w historii roczny wynik EBITDA

"Odnosząc się do osiągniętych skonsolidowanych wyników finansowych, należy wskazać, że w minionym roku Grupa Tauron zanotowała najwyższy w swojej historii roczny wynik EBITDA na poziomie ponad 6,1 mld zł. Największy udział w tym wyniku miały segmenty Dystrybucja, Wytwarzanie i Sprzedaż, które odpowiadały odpowiednio za 57%, 22% oraz 9% łącznej EBITDA Grupy. Zysk operacyjny Grupy był ponad dwukrotnie wyższy niż w 2022 r., osiągając wartość 3,4 mld zł. Skonsolidowany zysk netto wyniósł blisko 1,7 mld zł" - napisał prezes Grzegorz Lot w liście dołączonym do raportu.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 42 657 mln zł w 2023 r. wobec 36 311 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Nakłady inwestycyjne wzrosły o 10 proc.

Capex w ub.r. wyniósł 4 364 mln zł i wzrósł o 10% r/r, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2023 r. wyniosła 638 mln zł wobec 67 mln zł zysku rok wcześniej.

"W 2023 r. jednostka dominująca Grupy, tj. Tauron Polska Energia S.A. osiągnęła 240 mln zł EBITDA (wzrost o 10% r/r) oraz 230 mln zł wyniku operacyjnego (wzrost o 15% r/r). Wyższe wyniki EBITDA i EBIT były pochodną wyższej uzyskanej marży na sprzedaży energii elektrycznej, wyższych uzyskanych przychodów z usługi zarządzaniem portfelem CO2 oraz odwrócenia w 2023 r. odpisu aktualizującego należności. Wynik brutto oraz netto osiągnęły wartości ujemne ze względu na ujęcie niższych w stosunku do 2022 r. przychodów z dywidend oraz wyższych r/r kosztów związanych m. in. z aktualizacją wartości udziałów i udzielonych pożyczek" - napisał też prezes.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka miała 42,66 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2023 r.

(ISBnews)