statystyki

Bankowość

Swap walutowy

wróć do działu: Bankowość »

Swap walutowy (ang. Currency Swap, FX swap) – jest umową dwóch stron, dotyczącą wymiany na określony czas między sobą pewnej kwotę waluty na równowartość w innej walucie. Kurs wymiany powrotnej jest ustalany przy zawieraniu transakcji, w oparciu o różnicę oprocentowania tych walut.

Inaczej mówiąc swap jest to kontrakt dotyczący zakupu waluty w określonym dniu, po określonym kursie, a następnie odsprzedaż tej samej kwoty waluty po kursie i w terminie ustalonym w dniu zawarcia umowy.

Zazwyczaj swap walutowy jest transakcją krótkoterminową. W trakcie trwania kontraktu nie ma żadnych płatności odsetek.

Kurs swapowy (czyli wymiany) oblicza się według wzoru:

gdzie:

M - marża kursu terminowego,
k - kurs spot,
ik - oprocentowanie waluty krajowej,
iz - oprocentowanie waluty zagranicznej,
t - termin zapadalności kontraktu,
T –w zależności od waluty 360 lub 365 dni.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty