statystyki

Giełda

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

wróć do działu: Giełda »

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne - instrumenty pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem negocjacji między stronami umowy.

Fundusz inwestycyjny, który zamierza zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu, jest obowiązany określić w statucie rodzaje instrumentów pochodnych, kryteria wyboru tych instrumentów oraz warunków ich zastosowania.

Fundusz inwestycyjny jest obowiązany opracować i wdrożyć szczegółowe procedury podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych oraz procedury umożliwiające monitorowanie i mierzenie w każdym czasie ryzyka związanego z poszczególnymi instrumentami pochodnymi oraz ryzyka portfela inwestycyjnego funduszu.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty