statystyki

Giełda

Obligacje oszczędnościowe

wróć do działu: Giełda »

Obligacje oszczędnościowe (ang. savings bonds) – są to Obligacje skarbowe oferowane wyłącznie osobom fizycznym, stowarzyszeniom, innym organizacjom społecznym i zawodowym oraz fundacjom wpisanym do rejestru sądowego, a w przypadku nierezydentów, również wpisanym do innego rejestru urzędowego. Mogą one być nabywane od Skarbu Państwa również w drodze zamiany.

Obligacje oszczędnościowe nie są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, mogą być przedmiotem obrotu na rynku nieregulowanym pomiędzy wspomnianymi wyżej podmiotami. Mogą być zbywane na podstawie umowy sprzedaży lub darowizny.

Obligacje oszczędnościowe sprzedawane są w cenie nominalnej równej 100 zł. Są to obligacje dwuletnie, czteroletnie i dziesięcioletnie. Należność z tytułu odsetek jest wypłacana w dniu wykupu obligacji.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty