statystyki

Giełda

Kwit depozytowy

wróć do działu: Giełda »

Kwit depozytowy - jest papier wartościowy, który jest emitowany i stanowi przedmiot obrotu na zagranicznych rynkach kapitałowych. Jest to zbywalny dokument prawa własności do jednej lub wielu akcji spółki. Kwity depozytowe emitowane są także dla obligacji przedsiębiorstw i obligacji skarbowych, dopuszczonych do publicznego obrotu na zagranicznym rynku kapitałowym.

Kwity depozytowe emitowane są jako:

  • ADR – amerykańskie kwity depozytowe są wystawiane i notowane w USD, a ich remitentem jest bank amerykański, są podporządkowane regułom rynku amerykańskiego.
  • GDR - globalne kwity depozytowe są emitowane jednocześnie na dwóch rynkach obcych, według reguł tych krajów.

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi definiuje kwit depozytowy jako papier wartościowy wyemitowany przez instytucję finansową z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego lub innego państwa należącego do OECD:

  1. poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z papierami wartościowymi dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo papierami wartościowymi wyemitowanymi poza tym terytorium, albo
  2. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z papierami wartościowymi wyemitowanymi poza tym terytorium – w którym inkorporowane jest prawo do zamiany tego papieru wartościowego na określone papiery wartościowe we wskazanej w warunkach emisji proporcji, przejście na właściciela tego papieru wartościowego praw majątkowych stanowiących pożytki z papierów wartościowych lub ich równowartości oraz, w przypadku akcji – możliwość wydania przez właściciela tego papieru wartościowego jego emitentowi wiążącej dyspozycji co do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu.

Prawo dla specjalisty