statystyki

Rachunkowość

Znaczący inwestor

wróć do działu: Rachunkowość »

Znaczący inwestor - spółka handlowa, posiadająca w innym podmiocie - niebędącym podmiotem zależnym - nie mniej niż 20% głosów w organie stanowiącym tego podmiotu i wywierająca znaczący wpływ lub sprawująca współkontrolę nad tym podmiotem. Udział w ogólnej liczbie głosów może być mniejszy niż 20%, jeżeli inne okoliczności wskazują na wywieranie znaczącego wpływu lub sprawowanie współkontroli.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty