Rozdanie mandatów w Sejmie zdecyduje o tym, jak będzie wyglądała polska polityka na początku kolejnej dekady. Natomiast majowe wybory wyłonią zupełnie nowy Parlament Europejski, w którym – jak wskazują sondaże w skali całego kontynentu – znacząco zwiększy się udział partii populistycznych i anty europejskich.
Na początku wyborczego sezonu są dwa duże znaki zapytania. Po pierwsze, kiedy odbędą się wybory parlamentarne. Opozycja obawia się, że już niedługo, a pretekstem do nich będzie opóźnienie w uchwaleniu budżetu. Parlamentarny harmonogram jest bardzo napięty. Politycy PiS zapewniają jednak, że wcześniejszej elekcji do Sejmu i Senatu nie będzie. Argumentem przeciwko jest kłopot z wytłumaczeniem wyborcom, czemu partia rządząca opowiadająca o swoich sukcesach miałaby dobrowolnie skrócić kadencję, ryzykując oddanie władzy.
Argumentem „za” jest fakt, że zgodnie ze standardowym kalendarzem najpierw odbędą się wybory europejskie, w których łatwiej o sukces będzie opozycji.
Reklama
Kolejny znak zapytania to wpływ wyborów na kształt sceny politycznej. Od 2011 r. w każdych kolejnych wyborach w Sejmie pojawiał się nowy podmiot. W 2011 r. był to Ruch Palikota, a cztery lata temu Kukiz’15 i Nowoczesna. Obecnie aspiruje do tego Robert Biedroń ze swoim nowym ugrupowaniem. To, czy odniesie sukces, zależy m.in. od tego, kiedy odbędą się wybory do Sejmu.

Wybory europejskie 2019 - terminy

Podstawa prawna:
art. 331. ust. 1.
Wybory posłów do PE odbywają się w okresie wyborczym ustalonym w przepisach prawa UE.
art. 331. ust. 2.
Wybory zarządza Prezydent Rzeczypospolitej, w drodze postanowienia, nie później niż na 90 dni przed dniem wyborów, wyznaczając ich datę na dzień wolny od pracy przypadający w okresie wyborczym, o którym mowa w ust. 1.
Kalendarz:
Początek kwietnia
Termin zawiadomienia PKW o utworzeniu komitetów wyborczych
Połowa kwietnia
Zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
Początek maja
Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych, sporządzenie spisów wyborców przez gminy
Pierwsza dekada maja
Początek kampanii (nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze)
24 maja, godz. 24.00
Zakończenie kampanii wyborczej
26 maja - głosowanie

Wybory parlamentarne 2019 - terminy

1. Wariant wcześniejszy

Podstawa prawna: art. 98 i 225 konstytucji
Konstytucja mówi, że jeśli w ciągu 4 miesięcy od przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie trafi ona do decyzji prezydenta, to może on w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu i rozpisać przedterminowe wybory.
Kalendarz:
27 stycznia
Do tego dnia ustawa budżetowa powinna trafić do podpisu prezydenta.
Projekt budżetu wpłynął do Sejmu 26 września 2018 r. to znaczy, że aby nie dać rezydentowi pretekstu do rozwiązania parlamentu, budżet powinien do niego trafić do 27 stycznia. Sejm ma uchwalić ustawę na posiedzeniu w dniach 16–18 stycznia, Senat ma się odnieść do stawy 23–24 stycznia. Nie ma daty posiedzenia Sejmu w sprawie ewentualnego opiniowania poprawek Senatu.
10 lutego
Jeśli budżet nie wpłynie do tego czasu, prezydent będzie mógł zdecydować o skróceniu kadencji parlamentu. Prezydent może skrócić kadencję Sejmu po zasięgnięciu opinii marszałków Sejmu i Senatu, ale nie jest nią związany. Na decyzję ma 14 dni od upływu ostatecznego terminu złożenia budżetu. Wraz ze skróceniem kadencji Sejmu automatycznie skracana jest kadencja Senatu.
17, 24 marca – głosowanie
Najpóźniej w te niedziele, w zależności do daty rozwiązania Sejmu, mogą odbyć się wybory. Prezydent, zarządzając skrócenie kadencji Sejmu, zarządza jednocześnie wybory do Sejmu i Senatu i wyznacza ich datę na dzień przypadający nie później niż w ciągu 45 dni od dnia zarządzenia skrócenia kadencji Sejmu. Prezydent zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu nie później niż na 15. dzień po dniu przeprowadzenia wyborów.

2. Wariant zgodny z upływem kadencji

Podstawa prawna: art. 98 konstytucji
Konstytucja mówi, że wybory do Sejmu i Senatu zarządza Prezydent Rzeczypospolitej nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu.
Kalendarz:
14 sierpnia
Najpóźniej do tego dnia prezydent ma czas na zarządzenie wyborów.
Artykuł 98 konstytucji mówi, że prezydent powinien to uczynić nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu, co miało miejsce 12 listopada 2015 r.
13, 20, 27 października, 3, 10 listopada – głosowanie
W te dni mogą się odbyć wybory parlamentarne. Konstytucja przewiduje, że wybory mają się odbyć w dzień wolny od pracy, który przypada w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu.