Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, jaki się ukazał w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów w Biuletynie Informacji Publicznej. Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

Zgodnie z projektem proponuje się wyodrębnienie nowych działów administracji rządowej: geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjne rządu.

"Centrum administracyjne rządu obejmować będzie sprawy dotyczące między innymi określania strategicznych kierunków rozwoju państwa, analiz i ocen skutków społeczno-gospodarczych projektowanych regulacji, aktywności międzynarodowej Prezesa Rady Ministrów, koordynacji działań administracji rządowej w zakresie powierzonym przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, polityki kadrowej w administracji rządowej, koordynacji działań związanych ze współdziałaniem Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej, Senatem Rzeczypospolitej Polskiej i innymi organami państwowymi oraz polityki informacyjnej Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów" - wyjaśniono.

Ponadto Prezes Rady Ministrów będzie mógł określić komórki organizacyjne w urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej, których pracownicy są urzędnikami państwowymi.

"W przepisie (...) ustawy o pracownikach urzędów państwowych (...) jest mowa przykładowo o urzędach ministrów, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów czy urzędach wojewódzkich, a więc jednostkach organizacyjnych zaliczanych do sfery administracji rządowej" - czytamy.

Reklama

Jak czytamy, projektowana ustawa wprowadza zmiany w ustawie z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej oraz wynikające z nich zmiany w przepisach kilkudziesięciu innych ustaw.

Proponowane przepisy mają dostosować struktury administracji rządowej do nowej, zrekonstruowanej struktury Rady Ministrów w zw. z pandemią.

Zdaniem autorów projektu zmiany "mają na celu zwiększenie efektywności, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów działania administracji rządowej". Jak wskazują, "skonsolidowanie procesu decyzyjnego w gestii mniejszej liczby członków Rady Ministrów wymaga pewnych korekt optymalizujących w działach administracji rządowej".

Dodano, że niezbędna jest też dalsza optymalizacja struktur funkcjonowania administracji rządowej, "z uwzględnieniem konieczności zapewnienia racjonalnego i efektywnego wykorzystania kadry urzędniczej". W tym celu - jak napisano - wprowadza się również zmiany w ustawie z 16 września 1982 r. o pracowniach urzędów państwowych, ustawie z 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, a także w ustawie z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej wraz z odpowiednimi zmianami dostosowawczymi w innych ustawach.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2020 r. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ amac/