Decyzja RPP ws. stóp

Na zakończonym w środę posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi więc nadal 5,75 proc.

"Rada ponownie zaakcentowała niepewność dotyczącą krótkookresowych perspektyw inflacji" - stwierdzili analitycy Credit Agricole, dodając, że RPP podtrzymała ocenę, zgodnie z którą "w przypadku przywrócenia wyższej stawki podatku VAT na żywność oraz podniesienia cen energii, w II połowie 2024 r. inflacja może istotnie wzrosnąć".

Reklama

Analitycy zwrócili uwagę, że zdaniem Rady, "w kierunku wyższej presji popytowej" w gospodarce oddziaływać będzie wzrost wynagrodzeń, w tym podwyżki płac w sektorze publicznym. Zaznaczyli też, że zdaniem Rady "w najbliższych miesiącach roczna dynamika CPI będzie kształtowała się na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP", choć "spadek inflacji bazowej będzie wolniejszy i inflacja bazowa utrzyma się powyżej inflacji CPI". "Rada, podobnie jak przed miesiącem, uznaje, że spodziewany dalszy i znaczący spadek inflacji w I poł. br. będzie przejściowy" - stwierdzili. Dodali, że stanowisko RPP oraz wyniki marcowej projekcji inflacji NBP są zgodne z ich scenariuszem stabilizacji stóp procentowych na obecnym poziomie do II poł. 2025 r.

Kiedy obniżka stóp procentowych?

"Nasz scenariusz dla stóp procentowych w Polsce jest spójny z oczekiwanym kształtem polityki pieniężnej EBC, której rozluźnienie rozpocznie się we wrześniu 2024 r. Wyższa ścieżka stóp procentowych w połączeniu z odblokowaniem środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy stanowi wsparcie dla naszego scenariusza stopniowej aprecjacji kursu złotego" - poinformowali analitycy.

Zwrócili uwagę, że zgodnie z marcową projekcją NBP – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 15 lutego 2024 r. – inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 2,8 – 4,3 proc. w 2024 r. (3,2 – 6,2 proc. w projekcji z listopada 2023 r.) oraz 2,2 – 5,0 proc. w 2025 r. (2,2 – 5,3 proc.) i 1,5 – 4,3 proc. w 2026 r.

Inflacja

Analitycy zauważyli, że ścieżka inflacji w projekcji w 2024 r. została zatem zrewidowana znacząco w dół (o ok. 1,1 pkt. proc) względem prognozy przedstawionej w listopadzie. "Tak duża zmiana wynika z niższego punktu startowego dla inflacji (w I kw. br. ukształtuje się ona najprawdopodobniej znacząco poniżej poziomu oczekiwanego w listopadowej projekcji) oraz przyjęcia przez NBP założenia o utrzymaniu działań osłonowych w zakresie cen żywności i energii, a także ich kształtu, do końca horyzontu projekcji" - ocenili.

W opinii analityków scenariusz utrzymania działań osłonowych w całym horyzoncie projekcji jest "bardzo mało prawdopodobny" ze względu na fakt, iż działania te przyczyniają się do "znacznego zwiększenia" deficytu sektora finansów publicznych i w najbliższych kwartałach skala tych działań będzie stopniowo ograniczana.

Zaznaczyli, że Rada odnotowała, że w 2024 r. prawdopodobieństwo ukształtowania się rocznej dynamiki cen powyżej wskazanego wyżej 50-procentowego przedziału wynosi 43 proc., a poniżej 7 proc.

Analitycy wskazali, że dla RPP argumentami na rzecz nieobniżania stóp procentowych mimo oczekiwanego szybkiego spadku inflacji w I poł. br. będą utrzymująca się niepewność dotycząca przebiegu inflacji w II poł. br. ze względu na perspektywę wygaszenia działań osłonowych w obszarze cen żywności i nośników energii oraz przewidywane w projekcji ożywienie wzrostu gospodarczego następujące w warunkach szybkiego wzrostu płac, co będzie stanowiło dodatkowy czynnik proinflacyjny.

"Przewidywana w projekcji inflacja w 2026 r. byłaby wyższa w warunkach stopniowego wycofania działań osłonowych i tym samym ukształtowałaby się wyraźnie powyżej celu inflacyjnego" - prognozują.

Wzrost PKB

Oczekiwane w projekcji tempo wzrostu PKB znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 2,7 – 4,3 proc. w 2024 r. (wobec 1,9 – 3,8 proc. w projekcji z listopada 2023 r.), 3,2 – 5,3 proc. w 2025 r. (wobec 2,4 – 4,7 proc.) oraz 2,0 – 4,5 proc. w 2026 r. "Przewidywana w projekcji ścieżka wzrostu PKB w latach 2024-2025 została zatem wyraźnie podniesiona w porównaniu z projekcją listopadową" - zauważyli analitycy.

Zwrócili uwagę, że wyższa oczekiwana dynamika PKB w 2024 r. jest "najprawdopodobniej" efektem niższej oczekiwanej ścieżki inflacji, co wpłynie na zwiększenie dynamiki konsumpcji. (PAP)

autorka: Anna Bytniewska