“Wyniki naszej kontroli pokazały, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie tworzone było bez wystarczających środków finansowych i bez dostatecznej liczby wykwalifikowanych pracowników” - powiedziała Matusiak-Rześniowiecka.

Według niej nie zapewniono ponadto właściwej koordynacji przejmowania od samorządów zadań i majątku.

“Stwierdziliśmy również zaniedbania w zarządzaniu. Ten, można powiedzieć chaotyczny niemal, początek położył się cieniem na dalszym funkcjonowaniu tej instytucji” - dodała.

Wskazała ona, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie utworzono w związku z wymaganą przez Unię Europejską reformą prawa wodnego. Miała ona, między innymi, rozwiązać problem ciągłego niedofinansowania zadań związanych z gospodarką wodną, przede wszystkim dzięki adekwatnym do potrzeb, pozabudżetowym środkom publicznym. Zakładano, że będą one pochodziły głównie z opłat za usługi wodne na przykład za pobór wód czy naruszanie warunków korzystania z środowiska.

“Kontrola NIK wykazała jednak, że planowanego celu nie udało się osiągnąć” - stwierdziła Matusiak-Rześniowiecka.

Z kolei prezes NIK Marian Banaś, w materiałach zamieszczonych na stronie internetowej izby, poinformował, że Najwyższa Izba Kontroli nie miała możliwości potwierdzenia wiarygodności danych zawartych w sprawozdaniach z wykonania planów finansowych Wód Polskich za 2018 i 2019 rok.

“Pierwsze zostało nam udostępnione w przedostatnim dniu kontroli, a rozbieżności między danymi, jakie tam podano a tymi przedstawionymi w trakcie kontroli sięgały kilkuset milionów złotych. Sprawozdanie było korygowane czterokrotnie. Doprowadziło to do diametralnej zmiany wyniku finansowego instytucji z zysku wynoszącego prawie 95 mln zł do straty przekraczającej 38 mln zł. Naszym zdaniem to efekt niewłaściwego przygotowania instytucji do podjęcia zadań, jakie przed nią postawiono, a także skomplikowanego sposobu jej powstawania i organizacji” - powiedział szef NIK.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie od 1 stycznia 2018 roku jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych, które są własnością Skarbu Państwa. Firma nalicza i pobiera opłaty za usługi wodne, wydaje decyzje administracyjne (zgody wodnoprawne). Wody Polskie są też regulatorem cen wody; zatwierdzają one taryfy za pobór wody i zrzut ścieków.