Za przyjęciem sprawozdania KRRiT z działalności w 2020 r. głosowało 229 posłów, przeciwko było 221, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wcześniej posłowie odrzucili poprawkę klubu KO, która zakładała, że Sejm odrzuca sprawozdanie KRRiT.

Przedstawiając w lipcu w Sejmie sprawozdanie z działalności KRRiT jej przewodniczący Witold Kołodziejski przypomniał, że rada składa co roku sprawozdania i jest to "już 27. sprawozdanie KRRiT". Zawiera ono - mówił - informację "o sposobie wykonywania ustawowych zadań KRRiT, w tym dotyczących prowadzenia postępowań koncesyjnych, opłat abonamentowych, ustalania ich wysokości i podziale dla nadawców publicznych środków zebranych przez Pocztę Polską oraz sprawozdania z kontroli działalności nadawców".

Kołodziejski przypomniał, że na koniec 2020 r. mieliśmy 325 koncesji radiowych oraz 303 koncesje telewizyjne. "Koncesjonowane programy radiowe były rozpowszechniane przez 163 nadawców, telewizyjne - przez 218 nadawców" - zaznaczył. Zwrócił uwagę, że w sprawozdaniu "tym razem KRRiT dużo informacji" poświęciła usługom internetowym "zawierającym treści audiowizualne pochodzące od użytkowników".

Reklama

W sprawozdaniu KRRiT z działalności w 2020 r. poinformowano m.in. o tym, że Rada kontynuowała działania związane ze zwolnieniem pasma częstotliwości 694-790 MHz (tzw. pasmo 700 MHz) dla potrzeb szerokopasmowych usług mobilnych, zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz (…) zmiany aktualnie obowiązującego standardu przekazywania treści telewizyjnych DVB-T na standard nowocześniejszy i bardziej efektywny DVB-T2/HEVC.

Według sprawozdania KRRiT, w jej kompetencji leżał też podział środków z tytułu opłat abonamentowych. Jak podano, Telewizja Polska dostała 331 mln 429 tys. zł, Polskie Radio 159 mln, 280 tys., a spółki regionalnej radiofonii publicznej - 159 mln 291 tys. zł. Środki z tytułu rekompensaty zwolnień w postaci papierów wartościowych zostały podzielone następująco: Telewizja Polska 1 mld 711 mln 500 tys. Polskie Radio 119 mln 200 tys. zł, spółki regionalnej radiofonii publicznej - 119 mln 300 tys. zł.

Ustawa o radiofonii i telewizji stanowi, że KRRiT corocznie, do końca maja przedstawia Sejmowi, Senatowi, prezydentowi, a także premierowi sprawozdanie ze swej działalności za rok poprzedzający oraz informację o podstawowych problemach radiofonii i telewizji. Izba niższa i wyższa parlamentu przyjmuje lub odrzuca sprawozdanie. Zgodnie z przepisami, gdyby sprawozdanie KRRiT odrzuciły Sejm i Senat, jej kadencja wygasłaby po dwóch tygodniach, chyba że nie potwierdziłby tego prezydent. (PAP)