Dla zabezpieczenia depozytariuszy i przeciwdziałaniu nadmiernemu wzrostowi inflacji bank centralny reguluje rozmiary kreacji pieniądza kredytowego poprzez ustalanie stopy rezerw obowiązkowych i stóp oprocentowania kredytów udzielanych bankom komercyjnym.

Kreacja pieniądza występuje także, gdy banki komercyjne skupują waluty obce lub, gdy bank centralny udziela pożyczek państwu na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Zobacz też: