Księga wieczysta składa się z 4 działów:

  • dział I: Oznaczenie nieruchomości – w tej części wpisywane są dane pochodzące z ewidencji gruntów, pozwalające na dokładne oznaczenie nieruchomości. W tym dziale znajduje sie także spis praw związanych z własnością, czyli ewentualne prawa związane z prawem własności wpisanej nieruchomości,
  • dział II – dane dotyczące właściciela (właścicieli) lub użytkownika wieczystego,
  • dział III – w tym dziale wpisywane są ograniczone prawa rzeczowe (z wyjątkiem hipotek), ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości takie jak np. służebność gruntowa,
  • dział IV – hipoteki, z dokładnym określeniem wysokości, waluty, zakresu, rodzaju, pierwszeństwa i ewentualnych innych cech hipoteki.

Główną zasadą instytucji ksiąg wieczystych jest jawność formalna, która oznacza, że w obecności pracownika sądu każdy może zapoznać się z treścią księgi wieczystej.

Kolejną zasadą jest domniemanie zgodności ze stanem prawnym czyli, że domniemywa się, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej jest zgodny ze stanm rzeczywistym.

Następna zasada to rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. Zasada ta ma zastosowanie w przypadku gdy występuje niezgodność między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym. W takiej sytuacji treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według księgi wieczystej nabył własność lub inne prawo rzeczowe.

Pierwszeństwo praw wpisanych to kolejna zasada odnosząca się do instytucji ksiąg wieczystych. Mówi ona o tym, że ograniczone prawa rzeczowe wpisane do księgi wieczystej mają pierwszeństwo przed takimi prawami nie wpisanymi do księgi.

Zobacz też: