"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki, na mocy w sprawie podziału zysku za rok 2020, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz przeznaczeniu kapitału zapasowego postanowiło o:

1) przeniesieniu z kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat ubiegłych kwoty 9 889 478,98 zł w celu powiększenia zysku netto spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy,

2) dokonaniu podziału zysku netto spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. w kwocie 8 027 824,27 zł powiększonego o kwotę, o której mowa w pkt 1) do kwoty 17 917 303,25 zł poprzez przeznaczenie go na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,35 zł na 1 akcję" - czytamy w komunikacie.

Walne ustaliło także dzień dywidendy na 17 sierpnia 2021 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na 31 sierpnia 2021 r. W dywidendzie uczestniczy 51 192 295 akcji spółki.

W ubiegłym roku akcjonariusze PHN zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 27,58 mln zł, co oznaczało wypłatę w wysokości 0,54 zł na akcję.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.

(ISBnews)