Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz nowelizację rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z pierwszą z nich do 31 sierpnia przedłużony został termin ograniczeń w funkcjonowaniu szkół i placówek. Umożliwia to m.in. organizację m.in. egzaminów zawodowych w reżimie sanitarnym oraz przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego na kolejny rok szkolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Umożliwia także w okresie od 29 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. zadania niektórych jednostek systemu oświaty mogą być także realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nowelizacje wprowadzają też możliwość realizowania przez uczniów będących młodocianymi pracownikami przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku ze stanem epidemii.

Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego uczniów. Czas pracy, prawa i obowiązki praktykanta określają Kodeks pracy i rozporządzenie ministra edukacji. Uczeń odbywający praktykę w szkole i pracownik młodociany podlegają przepisom regulaminowym szkoły i jednocześnie mają obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno–porządkowym zakładu pracy, na tych samych zasadach co pozostali zatrudnieni pracownicy.

Reklama

W noweli wynika, że od 29 czerwca br., młodociani pracownicy będą mogli tak jak w latach ubiegłych, realizować zajęcia praktyczne u pracodawcy również w okresie ferii letnich, zgodnie z przepisami prawa pracy w tym zakresie. Oznacza to, że młodocianym pracownikom w tym okresie przysługiwać będzie obligatoryjnie udzielany przez pracodawcę urlop wypoczynkowy, o ile młodociany pracownik nabył prawa do tego urlopu oraz ewentualnie urlop bezpłatny, o ile o udzielenie tego urlopu młodociany pracownik wystąpi z wnioskiem do pracodawcy.

Ponadto w okresie ferii letnich szkoły prowadzące kształcenie zawodowe będą miały możliwość realizacji zajęć w ramach regionalnych programów operacyjnych lub w ramach programów operacyjnych Unii Europejskiej, po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica.

W przypadku kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (kursowych) dopuszczono możliwość realizacji także kształcenia teoretycznego, z wyłączeniem turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników dla uczniów będących młodocianymi pracownikami, w miejscu prowadzenia danej formy pozaszkolnej, po uzyskaniu zgody słuchacza lub uczestnika danej formy pozaszkolnej, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza lub uczestnika – po uzyskaniu zgody jego rodzica.

W okresie ferii letnich dopuszczono także możliwość prowadzenia działalności przez internat zorganizowany w szkole lub centrum kształcenia zawodowego za zgodą organu prowadzącego daną szkołę lub centrum.

W rozporządzeniu proponuje się także uchylenie przepisów, które w okresie ferii letnich nie mają zastosowania.

I tak w związku z tym, że w okresie ferii letnich w szkołach i przedszkolach nie będą prowadzone zajęcia dla dzieci w wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, a szkoły podstawowe w zakresie klas I–III oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie klas I–III szkoły podstawowej nie będą prowadziły działalności opiekuńczo-wychowawczej oraz dydaktycznej, w rozporządzeniu uchylone zostały przepisy dotyczące kształcenia na odległość w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych.

W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca w szkołach i w przedszkolach w całej Polsce zostały zawieszone stacjonarne zajęcia. Od 25 marca wprowadzono obowiązkowe kształcenie na odległość. W takim trybie szkoły musiały pracować do końca zajęć dydaktycznych, czyli do 26 czerwca. Od początku maja zaczęto stopniowo wznawiać działalność przedszkoli, umożliwiono udział w zajęciach opiekuńczych uczniom klas I-III szkół podstawowych i wprowadzono konsultacje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zaczęto też przywracać zajęcia praktyczne w szkolnictwie zawodowym. Odmrażanie oświaty odbywa się w reżimie sanitarnym. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mhr/