Jak poinformował w sprawozdaniu Główny Urząd Statystyczny, pod koniec ubiegłego roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy wyniosła 788,2, tys. osób (w tym 414,9 tys. kobiet) i była wyższa od notowanej na koniec września 2023 r. o 1,6 proc. oraz niższa o 3,0 proc. niż w końcu grudnia roku poprzedniego.

Wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w Polsce wśród mężczyzn

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce na koniec grudnia 2023 r. wyniosła 5,1 proc. i była o 0,1 p. proc. wyższa niż w na koniec września 2023 r., oraz o 0,1 p. proc. niższa w porównaniu z końcem grudnia 2022 r.

Reklama

Jak pokazują dane GUS, w porównaniu z końcem września 2023 r., wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w Polsce wśród mężczyzn, o 3,7 proc. natomiast wśród kobiet odnotowano spadek o 0,3 proc. W stosunku do końca grudnia 2022 r. było mniej bezrobotnych mężczyzn i kobiet odpowiednio o 0,7 proc. oraz o 4,9 proc.

Na koniec grudnia 2023 r. problem bezrobocia występował głównie wśród osób w wieku 35-44 lata (25,6 proc. ogółu bezrobotnych) oraz wśród osób młodych w wieku 25-34 lata (23,7 proc. ogółu bezrobotnych). Większość bezrobotnych rejestrujących się w urzędach pracy to osoby o stosunkowo niskim poziomie wykształcenia. Są to osoby z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym oraz zasadniczym zawodowym/branżowym, których łączny udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 51,1 proc. (wobec 51,5 proc. na koniec grudnia 2022 r.).

GUS wskazuje, że pod koniec grudnia 2023 r. utrzymało się terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia rejestrowanego. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie podkarpackim (8,6 proc.). Wysoka wartość tego wskaźnika wystąpiła także w województwie warmińsko-mazurskim (8,3 proc.). Natomiast najniższą stopą bezrobocia charakteryzowało się województwo wielkopolskie (3,0 proc.), a w dalszej kolejności województwo śląskie (3,6 proc.).

W stosunku do 30 września 2023 r., na koniec grudnia 2023 r. spadek liczby bezrobotnych odnotowano w czterech województwach, przy czym najbardziej znaczący w województwie śląskim (o 1,7 proc.). W dwunastu województwach odnotowano wzrost liczby bezrobotnych, najwyższy w województwie warmińsko-mazurskim (o 5,0 proc.).

Liczba bezrobotnych zmniejszyła się w 14 województwach

W porównaniu z końcem grudnia poprzedniego roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się w 14 województwach. Najistotniejszy spadek odnotowano w województwie lubelskim (o 6,3 proc.), a w następnej kolejności w województwie małopolskim (o 5,3 proc.) oraz mazowieckim (o 5,1 proc.). Natomiast wzrost liczby bezrobotnych w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano w województwach: pomorskim (o 1,0 proc.) i wielkopolskim (o 0,5 proc.).

GUS opublikował też w czwartek dane dotyczące osób pracujących pod koniec października 2023 r. w podmiotach gospodarki narodowej z siedzibą w Polsce, które mieszkają zarówno w Polsce jak i za granicą.

Na ostatni dzień października 2023 r. w gospodarce narodowej było 15 152,5 tys. pracujących. Średnia wieku wyniosła 42,6 lat.

Wśród ogółu pracujących w gospodarce narodowej większą część stanowili mężczyźni. W końcu października 2023 r. ich udział wyniósł 52,9 proc. Struktura płci pracujących była jednak zróżnicowana w zależności od ich wieku. Przewaga mężczyzn występowała zasadniczo w każdym wieku. Natomiast udział kobiet wśród pracujących w gospodarce narodowej był większy jedynie w wieku od 47 do 59 lat.

Struktura płci pracujących była również zróżnicowana według ich miejsca zamieszkania. Przewaga kobiet wśród pracujących występowała głównie w największych miastach Polski i gminach je otaczających, im dalej od nich, tym ich udział był relatywnie mniejszy.

Według stanu na 31 października 2023 r. największy udział kobiet – 56,1 proc. odnotowano w województwie lubuskim, w przygranicznej gminie miejskiej Łęknica, a najmniejszy w gminie wiejskiej Puńsk w województwie podlaskim – 31,4 proc.

Autorka: Karolina Kropiwiec