Jak wynika z najnowszego badania na temat rynku pracy, przeprowadzonego przez CBOS, 78 proc. pracujących zarobkowo zadeklarowało większe lub mniejsze poczucie pewności zatrudnienia, przy czym większość z tej grupy (42 proc.) możliwość utraty obecnej pracy uznała za mało prawdopodobną. W stosunku do maja odsetek osób pracujących zarobkowo, które biorą pod uwagę możliwość utraty obecnej pracy, zmniejszył się o 2 punkty procentowe, a jednocześnie o 2 punkty procentowe przybyło tych, którzy w większym lub mniejszym stopniu są pewni jej utrzymania. Jest to najlepszy rezultat od marca 2020 r.

Z informacji CBOS wynika, że w czerwcu blisko dwie trzecie (62,6 proc.) pracujących zarobkowo oceniło, że sytuacja w ich zakładach pracy jest dobra, przy czym badani w większości (52,2 proc.) określali ją jako po prostu dobrą, a w mniejszości byli uważający ją za bardzo dobrą (10,4 proc.).

„Ponad jedną czwartą (26,6 proc.) stanowili pracujący postrzegający sytuację w swoich zakładach pracy jako +ani dobrą, ani złą+, natomiast 8,3 proc. respondentów oceniło, że sytuacja w ich zakładach pracy jest zła, jednak zaledwie 0,7 proc. uznało ją za bardzo złą, a 7,6 proc. – za po prostu złą. Nieliczni nie potrafili jej ocenić (2,4 proc.)” – napisano w komunikacie CBOS.

Oceny aktualnej sytuacji w zakładach pracy są nieznacznie lepsze niż przed miesiącem – po 1 punkcie procentowym wzrosły odsetki pracujących zarobkowo, którzy twierdzą, że sytuacja w ich zakładach pracy jest dobra, oraz tych, którzy określają ją jako „ani dobrą, ani złą”, a o 2 punkty procentowe ubyło badanych oceniających ją źle. Od stycznia 2021 roku ocena aktualnej sytuacji w zakładach pracy z miesiąca na miesiąc powoli się poprawia (od początku roku odsetek pracujących dobrze oceniających sytuację w swoim miejscu pracy wzrósł o 8 punktów procentowych) – napisano w komunikacie o wynikach badania.

Reklama

W czerwcu, tak jak w poprzednich miesiącach, większość (63,2 proc.) pracujących zarobkowo przewidywała, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w ich zakładach pracy pozostanie bez zmian. Pozostali znacznie częściej spodziewali się poprawy niż pogorszenia (18,5 proc. wobec 9,4 proc.). Warto też dodać, iż nawet badani spodziewający się w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy poprawy lub pogorszenia sytuacji w swoim zakładzie pracy na ogół nie oczekiwali istotnych zmian (2,4 proc. mówiło o zdecydowanej poprawie, a 1,1 proc. o zdecydowanym pogorszeniu). Co jedenasty (8,9 proc.) respondent nie potrafił ocenić, jak w ciągu najbliższego roku będzie wyglądała sytuacja w jego miejscu pracy.

Prognozy sytuacji w zakładach pracy na najbliższy rok są minimalnie mniej optymistyczne niż przed miesiącem. W porównaniu z majem mniej pracujących uważa, że sytuacja w ich zakładach pracy poprawi się (spadek o 3 punkty procentowe, do poziomu z kwietnia br.), przybyło natomiast badanych niespodziewających się w ciągu najbliższych miesięcy żadnych zmian w swoich zakładach pracy (wzrost o 2 punkty) oraz obawiających się pogorszenia (wzrost o 1 punkt, do poziomu z maja br.)” – napisano w komunikacie CBOS.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI), samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. Badanie zrealizowano w dniach od 7 do 17 czerwca 2021 roku na próbie liczącej 1218 osób (w tym: 60,8 proc. metodą CAPI, 26,7 proc. – CATI i 12,6 proc.– CAWI).