Koszty pracy w całej UE wzrosły prawie we wszystkich krajach Wspólnoty w 2022 r. Wyjątkiem była Szwecja, gdzie w porównaniu z poprzednim rokiem koszty pracy wyrażone w euro były niższe o 70 eurocentów. Licząc jednak w szwedzkich koronach także w Szwecji koszty pracy wzrosły o 3,1 proc.

W całej Unii Europejskiej średnie godzinowe koszty pracy oszacowano na 30,5 euro. W poprzednim roku godzina pracy kosztowała 29 euro, czyli o 1,5 euro mniej.

Godzinowe koszty pracy w przemyśle w UE wyniosły 30,7 euro, w budownictwie - 27,3 euro, a w usługach - 30,2 euro. W gospodarce niezwiązanej z biznesem (z wyłączeniem administracji publicznej) wyniosły 31,3 euro.

Reklama

Koszty pracy w krajach UE

Średnie godzinowe koszty pracy maskują znaczne różnice, jakie istnieją między krajami UE. Najniższe godzinowe koszty pracy odnotowano w Bułgarii (8,2 EUR) i Rumunii (9,5 EUR), a najwyższe w Luksemburgu (50,7 EUR), Danii (46,8 EUR) i Belgii (43,5 EUR).

W Polsce, podobnie jak w innych państwach Wspólnoty, praca podrożała w porównaniu z poprzednim rokiem. W 2022 r. średni godzinowy koszt pracy w naszym kraju był na poziomie 12,5 euro, czyli o 1 euro wyższym niż przed rokiem.

Pozapłacowe koszty pracy

Dwa główne składniki kosztów pracy to wynagrodzenia i koszty pozapłacowe (np. składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców). Udział kosztów pozapłacowych w całkowitych kosztach pracy dla całej gospodarki wyniósł 24,8 proc. w całej UE. Najniższy udział kosztów pozapłacowych odnotowano na Litwie (5,4 proc.) i w Rumunii (5,3 proc.), a najwyższy we Francji (32 proc.), Szwecji (31,9 proc.) i we Włoszech (27,8 proc.).

W Polsce pozapłacowe koszty pracy od trzech lat utrzymują się na poziomie 18 proc.

Gdzie praca drożeje najszybciej?

W 2022 r. w porównaniu z 2021 r. godzinowe koszty pracy na poziomie całej gospodarki wyrażone w euro wzrosły o 5 proc. w UE.

W strefie euro godzinowe koszty pracy wzrosły we wszystkich państwach członkowskich. Największe wzrosty odnotowano na Litwie (+13,3 proc.), w Irlandii (+9,3 proc.) i Estonii (+9,1 proc.).

W przypadku krajów UE spoza strefy euro, godzinowe koszty pracy wyrażone w walucie krajowej wzrosły w 2022 r. we wszystkich krajach, przy czym największy wzrost odnotowano w Bułgarii (+15,3 proc.), na Węgrzech (+13,9 proc.), w Rumunii (+12,2 proc.) i Polsce (+11,7 proc.). Najmniej zwiększyły się one w Danii (+2,3 proc.).