W przyjętej w czwartek rezolucji europosłowie wzywają KE do przyspieszenia prac nad cyfrowym europejskim dowodem zabezpieczenia społecznego, który ma ułatwić przenoszenie uprawnień do świadczeń socjalnych pracownikom mobilnym. Cyfrowy dowód ubezpieczenia umożliwi weryfikację w czasie rzeczywistym danych pracowników mobilnych przez władze krajowe państwa członkowskiego, w którym zamierzają oni pracować.

Pomoże to zwalczać oszustwa socjalne i pracę nierejestrowaną, ale także ułatwi pracownikom śledzenie i dochodzenie swoich praw i składek na ubezpieczenie społeczne.

Zdaniem posłów inicjatywa ta powinna przynieść wyraźne korzyści wszystkim stronom: pracownikom mobilnym, przedsiębiorstwom, pracodawcom, związkom zawodowym i władzom krajowym. Powinna ona chronić prawa pracowników i sprawić, że procedury administracyjne staną się mniej skomplikowane i szybsze. Jednocześnie należy uznać różnorodność krajowych systemów zabezpieczenia społecznego. Karta ubezpieczenia nie powinna również stać się wymogiem dla swobody przemieszczania się.

Zdaniem europosłów, wymiana informacji za pośrednictwem karty ubezpieczenia powinna odbywać się przy ścisłym przestrzeganiu zasad ochrony danych osobowych. Dane dotyczące zabezpieczenia społecznego i dane osobowe powinny być udostępniane tylko danej osobie i właściwym organom krajowym i nie powinny być wykorzystywane do celów innych niż egzekwowanie przepisów UE w zakresie zabezpieczenia społecznego.

Rezolucja została przyjęta 598 głosami do 59, przy 38 wstrzymujących się od głosu.

Od 2014 roku Parlament Europejski wielokrotnie wzywał Komisję do przedstawienia wniosku ustawodawczego w sprawie europejskiego numeru ubezpieczenia społecznego w celu stworzenia ogólnounijnego instrumentu cyfrowego, służącego koordynacji zabezpieczenia społecznego. W swoim planie działania dotyczącym europejskiego filaru praw socjalnych Komisja ogłosiła rozpoczęcie projektu pilotażowego, mającego na celu zbadanie możliwości wprowadzenia europejskiego numeru ubezpieczenia społecznego.