"W procesie analizy największy wpływ na jej wyniki miało:

1. Zastosowanie na koniec 2019 roku wyższej stopy dyskontowej w stosunku do testów przeprowadzanych we wcześniejszych okresach,

2. Skrócenie oczekiwanego okresu eksploatacji bloku energetycznego o mocy 474MW w elektrowni Pątnów II." - czytamy w komunikacie.

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyniki testów na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych grupy kapitałowej ZE PAK wskazują na utratę wartości w wysokości 615 mln zł, poinformowano.

"Ponadto, w związku z dezaktualizacją dokumentacji projektowej oraz utratą ważności decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę dotyczącej projektu budowy bloku gazowo-parowego w elektrowni Konin spółka podjęła decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego w wysokości 16 mln zł" - czytamy dalej.

Razem wyniki testów na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych grupy kapitałowej ZE PAK oraz odpis aktualizujący przełożą się na zmniejszenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto obliczonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej o 540 mln zł. Oba tytuły nie wpłyną na wartość skonsolidowanego wyniku EBITDA, podkreślono.

W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania ZE PAK wynik testu na utratę wartości aktywów oraz wyżej wspomniany odpis aktualizujący na projekcie gazowo-parowym spowoduje łącznie obniżenie wyniku finansowego netto o 125 mln zł. Podobnie jak w przypadku sprawozdania skonsolidowanego obie pozycje nie wpłyną na wartość jednostkowego wyniku EBITDA, wynika także z komunikatu.

Wymienione w raporcie operacje mają charakter niepieniężny, księgowy i nie wpływają na sytuację płynnościową spółki i grupy, zapewnił ZE PAK.

"Przewidywany szacunkowy skonsolidowany wynik na poziomie EBITDA za 2019 rok wyniesie 393 mln zł. W wyniku opisanych powyżej zdarzeń przewidywana szacunkowa skonsolidowana strata netto za 2019 rok wyniesie 446 mln zł. Natomiast bez uwzględnienia wyżej opisanych zdarzeń o jednorazowym charakterze Grupa ZE PAK zakończyłaby 2019 rok zyskiem netto w wysokości 94 mln zł" - czytamy także.

Przewidywany szacunkowy jednostkowy wynik ZE PAK na poziomie EBITDA za 2019 rok wyniesie 122 mln zł. W wyniku opisanych powyżej zdarzeń przewidywana szacunkowa strata netto ZE PAK za 2019 rok wyniesie 46 mln zł. Natomiast bez uwzględnienia wyżej opisanych zdarzeń o jednorazowym charakterze ZE PAK SA zakończyłby 2019 rok zyskiem netto w wysokości 79 mln zł, podano.

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów dotyczą działalności "węglowej", a same testy nie obejmowały projektów, które grupa zamierza realizować w obszarze odnawialnych źródeł energii, zastrzeżono.

Sprawozdanie skonsolidowane i jednostkowe jest w trakcie weryfikacji przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty mogą ulec zmianie, podsumowano.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. 

>>> Czytaj również: W ubiegłym roku koszty sprzedanego węgla z polskich kopalń wyższe o 6,3 proc.