"Podwyższa się kapitał zakładowy spółki […] poprzez emisję nie więcej niż 5 500 000 akcji serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda. [...] Emisja akcji serii H nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej […] skierowanej wyłącznie do inwestora Tomasza Żarneckiego. Cena emisyjna akcji serii H zostaje oznaczona na 1,00 zł za każdą akcję serii H" - czytamy w uchwale.

"Wyłączenie prawa poboru akcji serii H jest uzasadnione interesem spółki. Celem emisji jest dokapitalizowanie spółki" - napisano w uzasadnieniu uchwały.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanowiło również upoważnić zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego w okresie do 4 stycznia 2019 roku.

W połowie grudnia Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego Alma Market.

Grupa kapitałowa Alma Market prowadzi działalność w następujących obszarach: sprzedaż detaliczna artykułów żywnościowych, sprzedaż detaliczna odzieży i obuwia, sprzedaż hurtowa granulatów tworzyw sztucznych, folii, oraz pozostałych artykułów chemicznych w tym wyrobów z tworzyw sztucznych i chemikaliów, działalność w branży nieruchomości w zakresie obsługi nieruchomości i ich wynajmu, a także realizacji projektów deweloperskich. Spółka jest notowana na GPW od 1994 r.

>>> Polecamy: Sąd zdecydował o otwarciu postępowania sanacyjnego Alma Market