"Zarząd LC Corp [...] informuje, iż Grupa LC Corp S.A. ujęła w wynikach I kwartału 2017 roku, kwoty będące rezultatem znaczącej zmiany kursu euro w okresie I kwartału 2017 roku i mające istotny wpływ na wynik netto w okresie tj.:
- spadek wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych, których wycena jest sporządzana w euro i przeliczana na złotego, w kwocie 83 621 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji 'Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych'
- spadek wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w euro zaciągniętych w związku z budową nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 30 643 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji 'Przychody finansowe'" - czytamy w komunikacie.

Łączny wpływ zmiany kursu euro (kurs euro na dzień 31 marca 2017 roku wynosił 4,2198 zł tj. zanotował spadek o 0,2042 euro w stosunku do kursu euro na dzień 31 grudnia 2016 roku, który wynosił 4,4240 zł), na skonsolidowany wynik finansowy Grupy za I kwartał 2017 roku wyniósł 52 978 tys. zł i spowodował zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę, podano także.

Zmiana kursu euro ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na bieżącą sytuację i działalność operacyjną spółek Grupy LC Corp, podkreślono.

Spółka planuje publikację skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kw. br. 16 maja 2017 r.

LC Corp S.A. kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)