Skonsolidowany zysk netto ogółem z działalności kontynuowanej i zaniechanej w ub.r. wyniósł 722,66 mln zł wobec 215,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej wyniósł 689,47 mln zł wobec 274,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA z działalności kontynuowanej wyniósł 709,19 mln zł wobec 292,93 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej, zaś zysk EBITDA ogółem sięgnął odpowiednio: 728,38 mln zł wobec 391,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z umów z klientami z działalności kontynuowanej sięgnęły 3 105,81 mln zł w 2023 r. wobec 2 740,99 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Brak przychodów spółek z obszaru odnawialnych źródeł energii

"Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej i zaniechanej razem w 2023 roku wyniosły 3 865 003 tysiące złotych i w porównaniu do 2022 roku zmalały o 335 232 tysięcy złotych, tj. o 7,98%. Na spadek przychodów wpłynął przede wszystkim brak począwszy od drugiego półrocza 2023 roku przychodów spółek z obszaru odnawialnych źródeł energii w związku ze sprzedażą pakietu kontrolnego udziałów spółki PAK - Polska Czysta Energia sp. z o.o., w tym przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej z obrotu realizowanych przez spółkę PAK - Volt SA, jak i przychodów ze sprzedaży ciepła i zielonych certyfikatów realizowanych przez spółkę PAK - PCE Biopaliwa i Wodór sp. o.o." - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

"W 2023 roku zanotowano spadek wolumenu sprzedaży energii elektrycznej razem o 56,05%, zarówno energii własnej i zakupionej. Do zmniejszenia sprzedaży energii własnej przyczyniła się mniejsza o 52,44% ilość dostępnego do wydobycia węgla w kopalniach zaopatrujących spółkę, co wpłynęło na możliwości produkcyjne, natomiast do dużego wykazanego w roku spadku sprzedaży energii zakupionej przyczyniło się nie ujmowanie sprzedaży realizowanej dotychczas przez spółki PAK - Volt SA i PAK - PCE Biopaliwa i Wodór sp. o.o. Spadki wolumenów, pomimo wzrostu ceny sprzedawanej energii wpłynęły na spadek sprzedaży energii elektrycznej w wysokości 446 623 tys. zł, tj. o 12,31%" - czytamy dalej.

Produkcja energii elektrycznej netto ogółem

Produkcja energii elektrycznej netto ogółem w elektrowniach grupy w 2023 roku wyniosła 1,53 TWh i była niższa o 56,16% r/r. Bloki 1,2 i 5 (Pątnów I) wyprodukowały 0,55 TWh, blok 9 (Pątnów II) - 0,68 TWh, natomiast elektrownia Konin 0,26 TWh.

"Do spadku produkcji w elektrowni Pątnów I i Pątnów II przyczyniła się mniejsza ilość dostępnego do wydobycia węgla w kopalniach zaopatrujących spółkę, natomiast spadek zanotowany w elektrowni Konin związany jest z ujawnieniem produkcji tylko w I półroczu 2023 roku, aktywa produkcyjne elektrowni Konin wchodziły w skład aktywów PAK PCE będących przedmiotem sprzedaży w transakcji z Grupą Polsat Plus. Podobnie jest w przypadku produkcji energii elektrycznej farmy fotowoltaicznej w Brudzewie, w I półroczu 2023 roku farma wyprodukowała 0,04 TWh" - wyjaśniono w materiale.

Oprócz produkcji energii Grupa zajmuje się też hurtowym handlem energią. W 2023 roku grupa sprzedała łącznie z produkcji własnej oraz zakupionej na rynku 2,66 TWh energii elektrycznej, czyli mniej o 55,89% niż w 2022 roku, podano także.

Przychody z rynku mocy

"W 2023 roku przychody z rynku mocy wyniosły 167 481 tys. zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyły się o 7 473 tys. zł, tj. o 4,67%. Za większe przychody odpowiadają wyższa cena zakontraktowana dla 2023 roku, jak i większy przychód zrealizowany w ramach rynku wtórnego. Przychody ze sprzedaży ciepła w 2023 roku wyniosły 56 395 tys. zł i były niższe od uzyskanych w 2022 roku o 18 989 tys. zł, tj. 25,19%. Za spadek przychodów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego odpowiada mniejszy wolumen sprzedawanego ciepła w związku zaprzestaniem od drugiego półrocza konsolidowania sprzedaży ciepła realizowanej przez PAK - PCE Biopaliwa i Wodór sp. o.o." - napisano dalej w sprawozdaniu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 584,41 mln zł wobec 543,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa ZE PAK prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jej skonsolidowane przychody z działalności kontynuowanej wyniosły 3,1 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)